Започва кампания „БАН представя своите институти“

Българската академия на науките започва кампания „БАН ПРЕДСТАВЯ СВОИТЕ ИНСТИТУТИ“, която цели да покаже дейността на институтите на Академията. На 12 януари 2017 г. (четвъртък), от 11:00 ч., в Големия салон на БАН учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания ще разкажат за значимите си научни изследвания, научни и научно-приложни проекти и  разработки.

 

За Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания www.iber.bas.bg: Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН) е основното изследователско звено в България в областта на теоретичните и приложните аспекти на екологията, биоразнообразието, опазването на околната среда и устойчивото ползване на биологичните ресурси.

ИБЕИ-БАН провежда научни изследвания и подготвя висококвалифицирани кадри в областта на ботаниката, микологията, зоологията, екологията, хидробиологията, паразитологията, консервационната биология, генетиката на околната среда, еволюционната биология и други сродни научни области, осигурява научна информация, оказва методична помощ на държавните институции и структурите на гражданското общество и представя страната ни в Европейското изследователско пространство в областите на неговата компетентност.


РЕКЛАМА:

***

Сред приоритетните направления на ИБЕИ са: Организмово разнообразие (флора, фауна и микота), екологични и еволюционни взаимоотношения на различни нива – генетично, популационно, екосистемно, произход и история. Структура и функциониране на биотичните съобщества, екосистемите и ландшафтите в съвременността и в миналото. Научни основи за опазване на живата природа – дефиниране на застрашаващите фактори, оценка на въздействието им върху биотата и определяне на мерки за ограничаването и отстраняването им. Разработване на методи за устойчиво управление на биологичните ресурси, оценка на ресурсното значение на видове и съобщества. Проучване екологичните и биологичните особености на стопанско значими видове. Идентификация на биологично активни вещества в растения и гъби със значение за фармацията. Оценка на разпространение и численост на чужди инвазивни видове, вредители, паразити със значение за опазването на околната среда, селското стопанство, горското стопанство, рибовъдството и др. Научни основи на оценката на екологичния риск, качеството на околната среда и въздействията върху нея; разработка на подходи и методи за оценка на състоянието на биоразнообразието.

Всяка година учените от ИБЕИ работят по изпълнението на проекти, финансирани от различни източници – Европейската комисия, Европейското икономическо пространство, други чуждестранни научни фондове, Министерство на околната среда и водите, други ведомства и фирми. Част от проектите са финансирани само от бюджетната субсидия на БАН.

Учените от ИБЕИ са търсени като експерти от различни държавни и частни институции при необходимост от компетентни становища по въпросите на биоразнообразието и опазването на околната среда, както и като членове на комисии.  Резултатите от работата се публикуват в международни научни списания, книги, монографии, сборници с доклади от научни форуми и наброяват ежегодно повече от 200 публикации. Годишно в ИБЕИ-БАН се обучават средно 35-40 докторанти, а също и около 10 дипломанта от различни университети.

През последните години спечелени на конкурсен пример средства от Европейската комисия и други източници спомогнаха за изграждане на специализирани лаборатории за провеждане на съвременни научни експерименти. ИБЕИ-БАН разполага с аналитична, генетична, кариологична, фитохимична, биотехнологична, паразитологична, палинологична лаборатория, лаборатории по светлинна микроскопия, лаборатория за молекулярни изследвания. Тази добра материална база дава възможност за широк спектър от експериментална работа.

ИБЕИ-БАН поддържа и експериментални станции в различни части на страната – Сребърна, Созопол, Калимок, Плана, Парангалица, Атанасовско езеро. Едно от богатствата на ИБЕИ са научните му колекции, датиращи от минали десетилетия и поддържани и обогатявани постоянно от учените. Сред тези колекции са Хербариумът с висши растения и мъхове, Микологичният хербариум, Палеоботаническа колекция, Зоологична колекция, Нематологична колекция и др., които са ценен източник на информация за научните изследвания.

ИБЕИ издава научните списания Acta Zoologica Bulgarica и Phytologia Balcanica, както и монографските поредици „Флора на Р България“, „Фауна на Р България“, „Гъбите в България“, Червена книга на Р България в три тома и електронно издание.

ИБЕИ представя нашата страна в две европейски научни мрежи:

  • CETAF – консорциум на европейските таксономични институции, които съхраняват научни колекции в областта на биоразнообразието;
  • ELTER – Европейска мрежа за дългосрочни екологични наблюдения.

Сред по-важните научно-приложни разработки през последните 5 години са второто издание на Червената книга на Република България, Националният план за опазване на най-значимите влажни зони (2013-2022 г.), Плановете за управление на Резервата “Сребърна”, Национален парк Рила, група резервати в Югозападна България, както и на защитени зони от мрежата НАТУРА2000, методиките за оценка на качествата на повърхностните води в съответствие с Европейската директива за водите, както и разработваните в момента проекти за картиране и оценка на екосистемните услуги.


Европейска нощ на учените 2022 г.: