Започна работата на Шестата лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет стартира

LNS2.png

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/LNS2.pngШестата лятна научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ започна своята работа. Във форума ще бъдат представени 132 научни доклада в трите основни направления: право, сигурност и психология. В научната сесия участват представители на университети и научни организации от България, Русия, Сърбия, Казахстан, Ирак и Украйна. Сред българските партньори на форума са Академията на МВР, Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“, Нов български университет, Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и др. 

 „Тази сесия се превърна в прогресивно развиваща се форма, която с всеки следващ път става все по-богата и по-съдържателна“, каза в приветственото си слово към участниците във форума президентът на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова. „Обединяването на трите клона на знанието – право, сигурност и психология, в една обща научна сесия е голямо постижение. Ако за всички нас действителността е тревожна, защото е свързана с проблемите в съдебната реформа, синхронизирането на българското законодателство с европейското, проблемите на престъпността и сигурността, както и психологическите инструменти и резерви за посрещане на тези предизвикателства, от научна гледна точка тази среда е благоприятна за намирането на верните решения, за реализирането на интердисциплинарна дискусия, която да даде своите научни и практически ползи“, посочи още проф. Недялкова.

Шестата лятна научна сесия продължи работата си с доклад на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – преподавател по криминалистика във Варненския свободен университет на тема „Преходът от хартиената към дигиталната епоха и неговото влияние върху съдебната система“. В доклада си проф. Кунчев се спря на основните аспекти на навлизането на технологиите в съвременния живот, европейската практика при реализиране на концепцията за дигитално правосъдие, промяната на престъпните модели в дигитална среда и техническата революция в процеса на събиране на доказателства. Той представи и възможностите за работа на триизмерния лазерен скенер за изследване на местопроизшествия, които е единственият по рода си у нас.

В рамките на встъпителната част на лятната научна сесия деканът на Юридическия факултет проф. д-р Петър Христов представи доклад на тема „Интелигентни системи за защита от природни бедствия.”, в който изтъкна ролята на модерните технологии в превенцията на последиците от бедствия и екологични катастрофи.

Като представител в направлението „Психология“ деканът на Философския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Климент Охридски“ проф. д-р Даниела Тасевска представи приложно-психологическите измерения на компетентностния подход в съвременната образователна среда.


РЕКЛАМА:

***

Работата на форума продължава с пленарни дискусии в научните конференции по трите основни направления „Актуални проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на Европейския съюз”, „Технологии и сигурност“ и  „Приложна психология – възможности и перспективи“.


Европейска нощ на учените 2022 г.: