Конкурси за заемане на академични длъжности [Държавен вестник – брой: 18, 01.03.2019 г.]

Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“ – едно място за цивилен служител за нуждите на клиника „Интензивна терапия“, Катедра по кардиология, интензивна терапия и вътрешни болести на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в конкурсите и необходимите документи ще бъдат публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел.: 02/9225130.

Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за академични длъжности:

професори по:

 • професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Геология и проучване на полезните изкопаеми“ (Физика на нефтения и газов пласт. Нетрадиционни източници на въглеводородни ресурси) – един за нуждите на катедра „ГППИ“;
 • професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Маркшайдерство“ – един за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“;
 • професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Хидрогеология“ (Динамика на подземните води) – един за нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна геология“;

доценти по:


РЕКЛАМА:

***

 • професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Техника и технологии на взривните работи“ – един за нуждите на катедра „Подземно строителство“;
 • професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Подземно строителство“ – един за нуждите на катедра „Подземно строителство“;
 • професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Маркшайдерство“ – един за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“;

главни асистенти по:

 • професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Инженерна геология“ – двама за нуждите на катедра „Хидрогеология и инженерна геология“;
 • професионално направление 4.4. Науки за земята, научна специалност „Регионална геология“ – един за нуждите на катедра „Геология и геоинформатика“;
 • професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Маркшайдерство“ – един за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“;
 • професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ – един за нуждите на катедра „Маркшайдерство и геодезия“;
 • професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“ – един за нуждите на катедра „Обогатяване и рециклиране на суровини“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209, 0879 807 890, Зоя Велева.

Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по:

 • професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини“ – един към катедра „Прецизна техника и уредостроене“ – МФ;
 • професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Автоматизация на производството“ – един към катедра „Автоматизация на дискретното производство“ – МФ;
 • професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността“ – един към катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ – ЕФ,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Техническия университет – София, във факултетните канцеларии на: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.

 

Аграрният  университет – Пловдив, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Геометрия и топология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“ – тел. 032/654 274.

Институтът за държавата и правото при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право: доцент – един по Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“. Документите се подават в ИДП – п. код 1000, София, ул. Сердика № 4, ет. 3, в срок 3 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.

Съставил материала: Камелия Димитрова


Европейска нощ на учените 2022 г.: