За високи постижения в областта на растителната биология

Metodiy-Popov_web_history.jpg

Акад. Методий Попов

НА 13 НОЕМВРИ ОТ 15:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ИНСТИТУТА ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА – БАН ЩЕ СЕ СЪСТОЯТ ДВЕ СЪБИТИЯ

Официална церемония по връчване на годишното ротарианско отличие на името на акад. Методий Попов за високи постижения в областта на растителната биология

Конкурсът се организира за шеста поредна година и е съвместна инициатива на Института по физиология на растенията и генетика към БАН, секция ‘Физиология и биохимия на растенията’ – СУБ и Ротари България – Дистрикт 2482, Ротари клуб “София-Средец”. Тържествената церемония се провежда под патронажа на д-р Атанас Атанасов – гуверньор на Дистрикт 2482, България. На нея ще бъдат представени номинираните участници в конкурса, чиито статии или монографии са публикувани в международни списания с импакт фактор и разработени по проекти, ръководени от български учени. Ето и петимата номинирани:

  • Лиляна Гигова – „Differences in cytokinin control on cellular dynamics of zucchini cotyledons cultivated in two experimental systems”. Plant Biology, 13, 22–27 (2011).
  • Светлана Ланджева – „Molecular cytogenetic identification of a wheat-Aegilops geniculata Roth spontaneous chromosome substitution and its effects on the growth and physiological responses of seedlings to osmotic stress”. Plant Breeding, 131, 81–87 (2012) (on line 2011).
  • Димитър Джилянов – „Sugar ratios, glutathione redox status and phenols in the resurrection species Haberlea rhodopensis and the closely related non-resurrection species Chirita eberhardtii”. Plant Biology, 13, 767–776 (2011).
  • Анелия Янчева – „Recent progress in development of Tnt1 functional genomics platform for Medicago truncatula and Lotus japonicusin Bulgaria”. Current Genomics, 12, 147–152 (2011).
  • Виолета Великова – „Increased thermostability of thylakoid membranes in isoprene-emitting leaves probed with three biophysical technique”. Plant Physiology, 157, 905–916 (2011).

Новото в тазгодишния конкурс е решението на експертната комисия освен традиционните награди да отреди и две поощрителни. На официалната церемония по награждаването ще бъдат връчени първа, втора и трета награда и две поощрителни.


РЕКЛАМА:

***

След церемонията по връчването на наградите ще бъде обявено началото на проект №BG051PO001-3.3.06-0025 “Подкрепа за изграждане и развитие на млад конкурентноспособен научен потенциал в областта на физиологията, фитохимията, геномиката, протеомиката и биоразнообразието на еукариотните организми” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG051PО001-3.3.06 – Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Проектът ще се реализира в партньорство със Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Института по органична химия с център по фитохимия – БАН. Осигуреното финансиране ще даде даде възможност на младите учени да подобрят качеството на научните си изследвания и тяхната квалификация.

Институтът по физиология на растенията и генетика провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на растителната физиология, биохимия и генетика. Научните разработки имат ключово значение при решаването на актуални проблеми на съвременното общество, най-важният от които е изхранване на населението в условията на протичащи неблагоприятни климатични промени. Институтът разполага с лаборатории, в които с класически и съвременни генетични, физиологични, цитологични, ембриологични, молекулярно-генетични и биохимични методи са разработени иновативни продукти и технологии.
Оценка за високото ниво на научните разработки е наскоро присъденото второ място на колектив от Института за „Изобретател на годината” 2012 година от Патентно ведомство на Република България.

home-pic.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: