За първи път в България се провежда SHARE – Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) е мултидисциплинарно и включва международна панелна база данни за здравето, социално-икономически статус, социалните и семейни мрежи за повече от 123 000 лица (при проведени около 293 000 интервюта) от 20 Европейска държави и Израел (вълна 1 до 6) на възраст 50 или повече години.

В момента SHARE обхваща 26 страни от Европейския съюз, Швейцария и Израел. Данни от Англия и Ирландия са събрани в системата на хармонизирани проучвания от Английско дългосрочно проучване на живота на възрастните хора (ELSA) и Ирандско дългосрочно проучване на животa на възрастните хора (TILDA). По този начин пан-Европейското проучване на ефектите от нашите застаряващи общества и последиците от тях може да обхване всички страни от ЕС.

Благодарение на усилията на Европейската комисия, SHARE е в състояние да приложи размер на извадка, който позволява сравнения по държави за изследователи и политически анализатори.

Данните, събрани от SHARE, са безплатни и достъпни за изследователите, и са широко използвани не само за научни публикации, но и за управление на държавни политики. Публикациите въз основа на SHARE покриват икономически, здравни и социални науки, теми от пенсионирането до активния живот на възрастните хора и грижи в края на живота.

Първата вълна на събиране на данни с всички нови държави от Европейския съюз започна през 2017. В България SHARE се координира от екип на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН). SHARE е централно координиран от проф. д-р Аксел Бьорш-Супан, от Центъра за икономиката на живот на възрастните хора (MEA), Макс Планк Институт за социално право и социална политика в Мюнхен, Германия. Участието на България в SHARE е в рамките на проект на Европейската Комисия за разширяване обхвата на изследването сред всички държави-членки на Европейския съюз.


РЕКЛАМА:

***

За повече информация, посетете: http://issk-bas.org/share-survey-wave-7/ и http://www.share-project.org/


Европейска нощ на учените 2022 г.: