Университетските ботанически градини ще работят по нов проект от септември 2015 г.

botanicheska_gradina_SU.jpg

Проектът „Иновации във висшето образование в областта на растителното разнообразие: гъвкави образователни пътеки за развиващ се пазар на труда“ (Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market” – HEI PLADI), в който Университетските ботанически градини са партньор, е одобрен по програма „Еразъм+“.

Координатор на проекта е Университетът в Молизе, Италия. Участници в него са още: Университетът в Каляри, Италия, Университетът на Малта, Ботаническата градина към Полската академия на науките – център за опазване на биологичното разнообразие в Повсин, Средиземноморският агрономически институт Ханя, Гърция и Университетът на Лисабон, Португалия.

Програмата „Еразъм+“ подкрепя транснационални партньорства между институции и организации, работещи в областта на образованието, обучението и младежта. Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Целта на настоящия проект е в съответствие с приоритетните области за 2011 г. на ЕС за модернизация на социалната програма, развитие на умения и квалификация в европейското пространство, повишаване на цифровата интеграция в обучението, преподаването, практическата подготовка и работата с младите хора на различни нива.

Проектът HEI PLADI има за цел да изгради стратегическо партньорство чрез интердисциплинарно сътрудничество през границите на ЕС, което включва висши учебни заведения, консервационни и изследователски организации. Проектът е тригодишен и се очаква да стартира през септември 2015 г.


РЕКЛАМА:

***

Проектът планира също така да подобри мобилността и да предостави възможност на студентите да придобият допълнителни умения в областта на растителното разнообразие чрез използването на информационни технологии. Дейностите по проекта ще подобрят обучението на над 200 студенти и ще допринесат за образователни реформи в институциите, за да отговарят на условията на пазара на труда.

В допълнение проектът цели да подобри обучението през целия живот, да предложи подкрепа за прилагането на Съобщението на Европейската комисия от 2013 г. относно Отваряне на образованието и стратегическо използване на отворени образователни ресурси, както и стимулиране интернационализацията на Европейските системи за висше образование.

Източник: uni-sofia.bg

Университетските ботанически градини при СУ „Св. Климент Охридски” ще работят по нов проект от септември 2015 г.

Европейска нощ на учените 2022 г.: