Три научни центъра предвижда реформата в ССА

Agrarna-nauka-640x336.jpg

Предстоящата реформа в Селскостопанска академия предвижда създаването на три нови научно-координационни центъра. Това са Център за изследване и иновации в земеделието, храните и устойчиво управление на ресурсите, Център за изследване и иновации в животновъдството, рибарството и аквакултурите и Център за генетични изследвания и селекционна мрежа в земеделието, според вижданията на работната група за реформата в ССА.

Целта на създаването на центровете, според авторите на идеята, е „изграждане на благоприятна среда за засилено партньорство и по-добро сътрудничество между научните структури на ССА, за постигане на ефективна система за научни изследвания, ускорен трансфер на знания в практиката и комерсиализация на научните продукти“.

В работната група  по реформата в Селскостопанска академия участват заместник-министърът на земеделието доц. Георги Костов, представители на БАН, ректорите на Тракийския университет – Стара Загора, на Лесотехническия университет, на Аграрния университет – Пловдив и на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Работната група заседава последно на 23 септември.

Планът е Центърът за изследване и иновации в земеделието, храните и устойчиво управление на ресурсите да обедини 7 института – Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“ – София, Инситута по аграрна икономика – София, Института по земеделие в Кюстендил, Института по тютюна и тютюневите изделия – с. Марково, Института по декоративни растения, Агробиоинститут – София и Института по криобиология, хранителни технологии и развитие на храните – София (вкл. Пловдив).

Центърът за изследване и иновации в животновъдството, рибарството и аквакултурите ще обедини Института по животновъдни науки в Костинброд, Земеделския институт в Шумен, Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, Института по рибни ресурси и аквакултури – Варна (вкл. Пловдив), Земеделски институт – Стара Загора и Института по семезнание „Образцов чифлик“ – Русе.


РЕКЛАМА:

***

Към третия Център за генетични изследвания и селекционна мрежа в земеделието ще бъдат включени:
Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево, Института по лозарство и винарство – Плевен, Института по розата и етерично-маслените култури в Казанлък, Института по зеленчуковите култури в Пловдив, Института по овощарство – Пловдив, Института по царевицата и фуражните култури в Кнежа, Института по земеделие в Карнобат (вкл. полски култури – Чирпан) и Института по растителни и генетични ресурси в Садово.

Част от тези институти ще бъдат извадени от структурата на Селскостопанска академия и прехвърлени под шапката на БАН и различни университети. Според вижданията на членовете на работната група, четири института ще преминат към БАН – Института по декоративни растения в Негован, Агробиоинститут – София, Института по криобиология, хранителни технологии и развитие на храните – София и Института по рибни ресурси и аквакултури – Варна.

Институтът по семезнание „Образцов чифлик“ – Русе преминава Русенския университет „Ангел Кънчев“, Земеделският институт в Стара Загора – към Тракийския университет, а Институтът по земеделие – към Аграрния университет в Пловдив. На заседанието на работната група на 23 септември е отпаднало първоначалното намерение Институтът по животновъдни науки в Костинброд да премине към Лесотехническия университет.

През октомври се предвижда планът за реформата на ССА да мине през обществено обсъждане. Част от институтите вече обявиха, че реформата се прави непрозрачно и че настояват да останат в структурата на Селскостопанска академия, тъй като всяко сливане и преструктуриране, според тях, ще доведе до съкращения и затваряне на много от научните звена. „С голяма тревога и загриженост за бъдещето на аграрната наука в България наблюдаваме подхода, методите и действията, свързани с предстоящите реформи в Селскостопанска академия„, се казва в нова декларация, подписана от почти всички научни институти в България.

Тя е адресирана до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, до премиера Бойко Борисов, до председателя на Парламентарната комисия по земеделие Румен Христов, председателя на Парламентарната комисия по образованието и науката Милена Дамянова и до министъра на земеделието и храните Десислава Танева.

„В научните среди на Селскостопанска академия, БАН и университетите усилено се коментира бъдещето на институти от състава на ССА. Отдавна са известни интересите на ректори на ВУЗ-ове и ръководството на БАН за включване в структурата им на научни звена от ССА, което по наше мнение, не само че няма да подобри научната инфраструктура и да повиши научния капацитет на институтите, а ще доведе до нарушаване на тяхната интеграция и сътрудничество.

Съществува опасност, подобни действия да доведат до ликвидирането на цели направления в аграрната наука и тяхното приложение в практиката.

Настояваме за прозрачност при провеждане на реформите в ССА, с които да се постигне нарастване на научния капацитет, полезни за практиката научни постижения, увеличаване на методичния арсенал с модерни научни технологии и иновативни методи за повишаване конкурентоспособността на българското земеделие“, се казва в декларацията на учените.

Те предлагат проектът за развитие на всеки институт да бъде обсъден и приет от научния съвет с участие на браншови структури и да стане част от общия проект за реформи в ССА, както и да се представи и обсъди от всички научни звена проекта за бъдещето на ССА. „Това би позволило да се направят предложения за реално подобряване на вътрешната и външна интеграция и повишаване на проектния капацитет в отделните научни направления.

Научната общност вижда бъдещото развитие на ССА чрез привличане на европейски и национални фондове за развитие на науката, публично-частни партньорства, привличане на средства от колаборация с водещи частни научни центрове в Европа и света, увеличаване на средствата, получени от предлагани научни продукти, научно приложни услуги, семена, разплодни животни и други“ се посочва още в декларацията на научните институти.

 

Източник: http://agronovinite.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: