Технологични етапи на урока по чужд език

Технологични етапи на урока по чужд език

Технологични етапи на урока по чужд език

Технологични етапи на урока по чужд език


Направи дарение на училище!***

 

Автор: Илиана Дечкова

 

Технологията в своята същност представлява алгоритъм, предварително изготвена програма за действие, която съдържа поредица от стъпки, помагащи за достигането на определена цел. Технологията е съвкупност от способи и средства за постигане на желан резултат; начин за преобразуване на даденото в необходимо. Технологията включва последователността на операциите и процедурите, тя е свързана с използваните машини, оборудване, инструменти и материали. Но какво представлява педагогическата технология? В началото този термин е свързван с използване на определени технически средства в обучението, докато днес под това понятие се разбира начин, път за изграждане на продукт с определени качества. Съществува закономерност, особено изразена при педагогическите технологии, а именно – новите технологии остаряват и трябва да бъдат заменени с нови. Но всяка нова технология лежи върху някоя стара, която и служи за основа. Често новите технологии отричат старите, но в същото време съдържат в себе си важните и ценни неща от старата.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Урокът е структура, моделирана от представители на различни култури, учители, които възпроизвеждат опита, нагласите, ценностите и културата си и в същото време своите индивидуални знания и отношение към света. 

Урокът е структура, която обединява група деца, представители на различни социални групи,  с различни ценностни ориентации, с различни традиции, с различен обществен престиж. Урокът все повече трябва да разширява възможностите за индивидуална свобода, да осигурява достатъчно избор в действията и усещане за сигурност на всяко дете. 

Децата са силно податливи на внушение, затова възприемат поднесената им информация с всичките си сетива, възприемат и поведението на учителя. Те му подражават, той е пример за тях, възприемат неговите истини и ценности, съпреживяват неговите настроения и по този начин изграждат представите си за света. Затова и отговорността на учителя е изключително голяма. Чрез урока учениците изграждат представи, понятия, образи, формират система от знания, умения и компетентности за опознаване на света в който живеят и евентуално, при възможност от тяхна страна за промяна на същия този свят. Развиват умения за прилагане на усвоените знания в нови, нестандартни ситуации. 

Главният урок, който трябва да предаде съвременният учител е как да се учи. Основната задача е да научим децата да учат. Експертите са на мнение, че няма как да бъдат научени днешните деца на умения и знания, които да им гарантират реализация на пазара на труда в бъдеще, ако те ще заемат работни позиции, които още не са възникнали. Затова е необходим холистичен подход в преподаването и най-ценното умение, на което децата следва да бъдат научени, е да свикнат да учат, т.е. да се научат как и откъде да попиват нова информация, която ще им бъде полезна за развитието и кариерата им, и да не спират сами да търсят информация и да се усъвършенстват, защото училището или университетът няма как да ги подготвят за всичко, което ги очаква в истинския живот. При холистични подход наблюдаваме голяма степен на автономност за обучавания. Учебния процес вече не се доминира от учителя, а се модифицира в споделена отговорност. Отношенията между учител и ученик стават субективно-субективни, а не субективно-обективни. Авторитетът на учителя се гради, не се налага. 

 

Планирането – първият технологичен етап на урока 

Урокът е планирана и целенасочена дейност. Той се изготвя по определен начин от страна на учителя. Това е динамичен процес на общуване между два субекта – учител и ученик, при който се реализират целите на обучението. Планирането на урока е важно за образователния процес. Планът на урока подпомага дейността на учителя като уточнява целите на урока, предотвратява пропуска на важни компоненти, помага за постигането на по-дългосрочни цели. Планирането на отделните етапи на урока е нужно, за да се поднесе информацията правилно. Всеки етап от урока надгражда предходния, затова е важно да има връзка между отделните етапи. Въпреки това ние не можем да планираме един урок в строго фиксирана рамка. Планът трябва да е гъвкав и с отворен характер.  До скоро обучението беше насочено преди всичко към учителя и учебните материали. В съвременното обучение по чужд език все по-актуален е така нареченият комуникативен подход, който е ориентиран към ученика. Това означава отделните етапи от планирания урок да са насочени към нуждите и желанията на учениците. Защото не всички деца учат по един и същ начин. Планирането на един урок е творчески процес. Да, учителят трябва да се води по учебника, който използва, но в същото време трябва да представи урока по свой начин. Децата са различни. Няма как да представим един и същи урок по един и същи начин в различните класове. 

При ЧЕО водещата цел е да развием у обучаващите се умения за общуване на изучавания език. Езикът не бива да се разглежда само от страната на неговите формални особености. По-важното е неговото приложение в социални условия. Важно е също да осигурим социално-психологически условия в часа, да изграждаме позитивна учебна среда. Важна е и мотивацията на учениците. 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 159 на списанието.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.