Стартира строежът на новия Център за върхови постижения по проекта УНИТе

На 7 юли 2021 г. (сряда) от 14:00 часа ще се състои тържествената церемония за начало на строежа на новата сграда на проекта УНИТе. В нея ще се помещава Центърът за върхови постижения на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Проектът предвижда лаборатории за Интернет на нещата (IoT), „Отворени данни и услуги с тях за гражданите“, „Интернет на нещата в интелигентните градове“ и „Data Science“, конферентни зали, стаи за видеоконферентни разговори, иновационни форуми и др. Триетажната сграда със сутерен ще бъде с обща застроена площ от почти 4000 кв. м. Тя ще бъде разположена в Кампус Лозенец на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, на юг от Факултета по математика и информатика (ФМИ). Строително-монтажните дейности ще бъдат изпълнени от Никмар кънстракшън ЕООД и са на стойност 6 599 400 лв. с ДДС. Договорът бе подписан на 11.12.2020 г. с общ срок за изпълнение 700 календарни дни от откриване на строителната площадка. Сградата е проектирана от Екса АД.

Събитието ще се проведе при спазване на всички действащи нормативни разпоредби за борба с разпространението на коронавирус. Тържественото откриване е със свободен достъп за журналисти, които ще имат възможност да се запознаят с проекта на сградата и да зададат допълнителни въпроси към присъстващите. Очаква се на събитието да бъдат членове на екипа на проекта, както и представители на Министерство на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Столична община.

Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 – „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на  процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е водещата организация. Създаденият нов научно-изследователски комплекс ще създаде модерна среда за реализиране на целите на планираните научни работни пакети.

Проектът УНИТе предвижда изграждане и развитие на Център за върхови постижения от тип разпределена изследователска инфраструктура, отговаряща на изискванията за високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България. В проекта участват пет български университета: Софийски университет „Св. Климент Охридски” – водеща организация, Технически университет София, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. Университетите-партньори са академични центрове с дългогодишна история и значими научни постижения в направление „Информатика и ИКТ“. Усилията им са насочени към подобряване на възможностите на изследователите и специалистите от различни географски райони в България да сътрудничат помежду си и с партньори от Европа и целия свят.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: