Търсене
Close this search box.

Споделената икономика в туризма

Споделената икономика в туризма

Споделената икономика в туризма

Споделената икономика в туризма


Направи дарение на училище!***

Споделената икономика не е ново явление. Споделянето на собствен ресурс  с материална и/или нематериална цел е използвано от хората в различни разновидности – от споделяне на книги, филми, различни уреди използвани в бита, до предоставяне на собственото жилище за време, през което не е ползвано от собственика.  Новото при споделената икономика на съвременния етап на развитие е включването на интернет платформа като посредник между доставчика на продукти и услуги и техните потребители. Във времето на глобализация и  бурното развитие на информационните и комуникационни технологии появата на третия участник – интернет платформа, в споделената икономика е логично и необходимо, тъй като платформата увеличава съществено броят както на предлагащите продукти и услуги, така и на  техните потребители. Едновременно с това, наличието на социалните мрежи и платформи се явяват стимул за създаване на нови иновативни услуги на основата на наличен, но неизползван ресурс.

Социалната икономика се развива сравнително бързо и постоянно разширява обхвата на предлаганите и търсени услуги.  Една от причините за това бързо развитие, особено в сектора на туристическите услуги е, че се удовлетворяват два вида потребности – финансови и социални.  Финансовите и социалните дивиденти са едновременно  и за доставчиците и за потребителите.  Трудно е да се оцени кое повече  мотивира хората да се включват в споделената икономика – финансовите или социалните придобивки. Фактът, че едно от утвърдилото се вече направления в споделената икономика в туризма, е кратковременно предоставяне на жилище срещу бъдещо реципрочно ползване на такова между доставчик и потребител, което често преминава в създаване на дълготрайни приятелства, в формиране на групи по интереси, показва, че социалните дивиденти са мотив наравно с получаване на финансов доход.  Точно този елемент на споделената икономика затруднява въвеждането на регулатори от страна на държавни институции. Споделената икономика от една страна се подчинява на  законите на пазара и като такава би следвало да се регулира чрез пазарните механизми. От друга страна – силен регулатор за  споделянето на ресурс са различни социални потребности, за които пазарните механизми не са от значение. Фактори като доверие, непосредствен достъп до различни култури, традиции и бит, намиране на съмишленици за съвместна дейност и др. са съществени за участниците в споделената икономика.  Изпреварващото развитие на комуникационните технологии, които създават все нови технологии за комуникация в глобалния свят също допринася за противоречивото отношение на регулационните институции, особено към доставчиците на продукти и услуги.

Част от тези въпроси са предмет на изследване в рамките на проект TouriSMEshare, осъществяван от Фондация ГИС-ТрансферЦентър съвместно с партньори от Италия, Испания и Португалия, финансиран по програма COSME (Договор № SI2.763549). Основната задача е да се разработи  концепция за развитието на споделената икономика в туризма в Европейския съюз. На основата на близо 60 събития – изследвания, дискусии с участие на всички потенциални участници, обучения, представяния и др. проектът показа, че споделената икономика  създава условия за стимулиране на иновативността и предприемчивостта на хората, повишава устойчивостта на  нововъзникващи иновативни предприятия, разширява социалните контакти и като цяло създава баланс в професионалната ангажираност на индивида между задължения и удовлетвореност. Резултат на споделената икономика в сферата на туризма не са само известните и популярни условия за настаняване чрез платформи като Airbnb, Booking и др. и споделяне на транспорт ( UBER, TaxiMe, Bolt…), но и формирането на социални  групи, обединили се според интереси и начин на живот, като – посещение на малко известни специфични туристически обекти за екстремни преживявания(15toGO), запознаване с екзотични форми на живот и хранене и т.н. Споделената икономика съдържа голям капацитет и за професионалното развитие и предприемчивост в сферата на туризма и осмислено свободно време.

В резултат на съвместната дейност създадохме механизми за:

– оценка потребностите на МСП от иновативно управление при интегрирани ресурси с цел повишаване на капацитета,


Разбери повече за БГ Наука:

***

– оценка за адекватността на МСП да функционира в условията на споделена икономика и какво да се промени за да е ефективно.

Създадохме условия за пряк контакт с действащи платформи в туризма и споделяне на успешни бизнес модели и маркетингови стратегии.  Разработихме и тествахме програма за обучение  и консултации за фирми, функциониращи в споделената икономика, както и за устойчиво навлизане на пазара; можем да организираме преки двустранни и многостранни срещи за установяване на партньорство на основата на множеството  фирми, включени на различни етапи в проекта.  За времето на проекта мрежата от МСП, функциониращи в условията на споделена икономика, става все по-разпознаваема на международно ниво.

Анализът на резултатите от проекта очерта и редица проблеми при механизмите за регулиране, които следва да намерят решение, но строго съобразени с културната специфика и национални традиции в обществото. Споделената икономика се основава  и развива на основата на предприемчивостта на хората. Създаването на нови услуги са в отговор на осъзнати потребности – социални и финансови. Но тяхната устойчивост е в резултат на адекватна държавна и местна политика и адекватни регулаторни механизми.

Предизвикателство е за изследователи и експерти от практиката да разработят такива механизми за регулиране, които да стимулират инициативността и предприемчивостта на хората да включват различен неизползван  собствен ресурс за създаването на социално обосновани дейности и едновременно с това, тези механизми да са адекватни на динамиката на постоянно обновяващите се бизнес модели характерни за споделената икономика.

Достъпна информация може да намерите в сайта на проекта: https://tourismeshare.eu/
или на ел. поща: office@gis-tc.org


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.