Совите


СОВИТЕ-НАШИТЕ ТАЙНСТВЕНИ ПРИЯТЕЛИ!

Совите са едни от най-красивите и интересни птици на нашата планета. Съществуват 146 вида сови и 30 рода, обединени в две семейства – Strigidae (сови)и Tytonidae (забуленисови).

Забулените совисе отличават с добре развит лицев диск, очертан, със сърцевидна форма. За разлика от другите сови, те нямат „уши“ от удължени пера. Средно големи сови. Яйцата са слабо удължени. Разпространени са в Европа, Африка, Азия, Америка и Австралия.

Същинските совиимат кръгъл лицев диск, който може и да липсва. Повечето видове имат „уши“. Разпространени са космополитно, с изключение на Антарктида. Известни са 28 рода.


РЕКЛАМА:

***

У нас се срещат 10 вида, обединени в 8 рода от общо 13 вида и 10 рода в Европа. Най-голям е европейският бухал (Bubo bubo)с дължина на крилото 44–52 см и тегло 2,600–3,250 g. Лесно се разпознава и по големите „уши“ от пера, които в основата са ръждиви, а на върха – черни. Характерни местообитания са скалните проломи, ждрела, масиви, стари гори или обрасли брегове на блата и езера.

Най-малката сова у нас е обикновеният бухал (Otus Scops)с дължина на крилото 14–16 см и тегло 75–85 г. Той е единствената дребна сова в Европа с „уши“ от пера, които някога могат и да не личат. Обитава равнини и полупланински широколистни и смесени гори, паркове, градини, без да отбягва близостта на човека.

Най-срещани са кукумявката (Athene nostua)и забулената сова (Tytoalba).Те са синантропни видове. Забулената совалесно се разпознава по златистокафявия гръб и жълтеникаворъждив корем, изпъстрен с редки тъмни петна. Обитава както разредени гори и открити местности, така и изоставени постройки, руини, камбанарии.

Кукумявкатае под средния ръст на совите. Дължината на крилото е от 15,7 до 17,7 см и тегло от 140 до 170 г. Женската е по-едра от мъжкия. Горната страна на тялото е тъмнокафява с неправилни петна. Обитава гори, паркове, градини, дворове, постройки. Гнезди в хралупи на дърветата, руини, тавани и комини на стари сгради, дупки в стени, в земята и пр. Въпреки че е защитена от закона, тя все още е преследвана и унищожавана от суеверни хора, които вярват, че тя носи нещастие. Това е абсолютно погрешно, защото тя е полезна, тъй като унищожава много гризачи и насекоми, за борба с които се използват скъпи и отравящи околната среда химични вещества. Пък и звучи налудничаво една птица да носи толкова много нещастие. В интерес на истината сововите птици дори не се интересуват от хората, тъй като не са потенциални жертви или хищници, а просто животни от друг вид. Совите са нощни птици, което ги прави почти невидими за хората. Денем те се прикриват толкова добре, че е невъзможно да бъдат открити, а нощем е трудно да се забележат, защото са безшумни летци. Крилете са покрити с гъсти и стегнати пера, които намаляват триенето. Совите са безобидни и безпомощни. Опасни са единствено за жертвите им – мишевидни гризачи, земеровки, дребни птици, насекоми.

„Птиците отлитат от нас. Те напускат без „довиждане“ планетата ни, потъват в царството на сумрачните сенки и избледняващите спомени. Трудни черти зачернят все повече списъка на оцелелия ни жив генофонд и наш дълг е да спрем този ЗАЛЕЗ!“

Николай Боев

 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: