Сборник – Българската Наука в действие

1-BG-Science-Action_LAST_FIN.jpg

ИЗТЕГЛИ СБОРНИКА В PDF

СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….4

УНИВЕРСИТЕТИ……………………………………………………………………13
Аграрен университет, Пловдив…………………………………………………………………..13
Биологична ферма към Агроекологичен център Аграрен университет
Пловдив…………………………………………………………………………………………………….17
Бургаският свободен университет, Бургас………………………………………………….20
Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методи“………………………….23
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Варна……………………………27
Военна академия „Г. С. Раковски”, София………………………………………………….29
Лесотехнически университет, София…………………………………………………………31
Телекомуникационен Университетски Ендоскопски Център, Плевен………..34
Медицински университет, Пловдив…………………………………………………………..36
Медицински университет, София………………………………………………………………38
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, София………………………….42
Националния военен университет „Васил Левски“, Велико Търново…………44
Нов български университет, София…………………………………………………………..48
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив………………………50
Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе………………………………………………53
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София……………………………56
Технически университет, Варна…………………………………………………………………60
Технически университет, Габрово……………………………………………………………..62
Технически университет, София………………………………………………………………..64
Тракийски университет, Стара Загора……………………………………………………….67
Университет за национално и световно стопанство, София……………………….69
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София…………………..71
Университет по библиотекознание и информационни технологии……………72
Университет по хранителни технологии, Пловдив…………………………………….74
Университет „Професор д-р Асен Златаров“, Бургас…………………………………..76
Химикотехнологичен и металургичен университет, София……………………….79
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“………………………81
Югозападен университет „Неофит Рилски, Благоевград……………………………83

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ…………………………………..86
Академично издателство „Проф. Марин Дринов“………………………………………86
Национален археологически институт с музей при БАН……………………………87
Геологически институт „Страшимир Димитров”……………………………………….94
Единен център за иновации………………………………………………………………………97
Етнографски институт с музей…………………………………………………………………..98
Институт за балканистика с център по тракология……………………………………104
Институт за български език……………………………………………………………………..107
Институт за гората……………………………………………………………………………………110
Институт за държавата и правото……………………………………………………………..112
Институт за изследване на изкуствата………………………………………………………114
Институтът за изследване на населението и човека…………………………………..117
Институт за изследване на обществата и знанието…………………………………….121
Институт за икономически изследвания…………………………………………………….123
Институт за исторически изследвания………………………………………………………125
Институт за космически изследвания и технологии……………………………………129
Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика………………………………131
Институт по астрономия с национална астрономическа обсерватория……….135
Национална астрономическа обсерватория Рожен……………………………………136
Институт по биология и имунология на размножаването
„Акад. Кирил Братанов“…………………………………………………………………………….138
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания……………………….143
Ботаническата градина……………………………………………………………………………..145
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство……………………………146
Националният институт по геофизика, геодезия и география……………………148
Институт по експериментална морфология, патология и антропология
с музей……………………………………………………………………………………………………..150
Институт по електроника „Академик Емил Джаков“…………………………………152
Институт по катализ………………………………………………………………………………….154
Институтът за литература към БАН…………………………………………………………..156
Институт по металознание, съоръжения и технологии……………………………….159
Национален институт по метеорология и хидрология……………………………….162
Институт по микробиология „Стефан Ангелов”…………………………………………166
Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“…………….171
Институтът по молекулярна биология………………………………………………………175
Институт по невробиология………………………………………………………………………176
Институт по обща и неорганична химия……………………………………………………..177
Институт по оптически материали и технологии………………………………………179
Институт по органична химия с Център по фитохимия…………………………….183
Институт по полимери към БАН……………………………………………………………….186
Институт по системно инженерство и роботика………………………………………….190
Институт по физика на твърдото тяло……………………………………………………….192
Институт по физиология на растенията и генетика…………………………………..194
Кирило-методиевски научен център – АСЗ……………………………………………….198
Научен архив на БАН……………………………………………………………………………….200
Научноинформационният център „Българска енциклопедия“………………….202
Национален природонаучен музей…………………………………………………………..203
Лунни проби в Националния природонаучен музей………………………………….206
Централната библиотека на БАН……………………………………………………………..209
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни
източници………………………………………………………………………………………………..212
Център за обучение – БАН………………………………………………………………………..216
Център за приложни разработки – Българска Академия на Науките………….218
ЦЛ по приложна физика – Пловдив (АСЗ)………………………………………………..219
Институт по електрохимия и енергийни системи……………………………………….221
Институт по инженерна химия………………………………………………………………….221
Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев”………………………..221
Национален център по нанотехнологии……………………………………………………221
НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ……………………………………………………..222
Националният военноисторически музей…………………………………………………222
Национален политехнически музей………………………………………………………….224
Национален музей „Земята и хората“……………………………………………………….228
Регионален исторически музей – Габрово………………………………………………..223
Регионален исторически музей – Шумен………………………………………………….235
Български антарктически институт…………………………………………………………..237
Държавна агенция „Архиви“…………………………………………………………………….240
Историята на една научна конференция Info Tech…………………………………….243
Българска асоциация по моделиране и симулации – булсим……………………..248
Корпоративeн университет Карол…………………………………………………………….250
Клуб „Военна История“…………………………………………………………………………….252
Оптично Общество на Америка…………………………………………………………………254
Интердисциплинарен подход на обучение по Икономика с интегриране
на технологични образователни иновации и уеб 2.0 приложения……………..255
Софийски Фестивал на Науката………………………………………………………………..260
Лаборатория за слава — FameLab Bulgaria………………………………………………..261
Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура
„36 маймуни”…………………………………………………………………………………………….263


РЕКЛАМА:

***

Асоциация на докторантите в България……………………………………………………269
Полезни практики в неформалното образование – БГ НАУКА………………….271

ИНТЕРВЮТА…………………………………………………………………………277
Петър и Росен: Обществото и учените са много отдалечени едни от други…..277
Интервю с проф. Николай Витанов……………………………………………………………279
Интервю с Владимир Божилов…………………………………………………………………..281
Интервю с доц. Илия Пенев………………………………………………………………………281
Интервю с доц. д-р Мартин Иванов…………………………………………………………..285
Интервю с гл. ас. д-р Васил Станиславов Василев……………………………………..288
Интервю с проф. д.т.н. Гаро Мардиросян………………………………………………….290

Редакторски колектив

© Главен редактор:
Петър Теодосиев
Росен Теодосиев

© Редакционна колегия в състав:
Радослав Тодоров
Красимир Иванчев

По сборника работиха:

© Петър Теодосиев,
Росен Теодосиев,
гл.ас д-р Милена Крумова,
Николай Драгостинов,
Благой Анев,
Анастасия Карнаух,
Васил Василев,
София Сотиракис Панчос,
Николета Райкова – Петрова,
Милена Бербенкова,
Елица Барукчиева,
Първан Киров Киров,
Боряна Василева,
Илиана Борисова,
Петя Накова,
Асоциация на докторантите в България
Лого: Йордан Жам Нгуен
Предпечат: Петър Теодосиев

ИЗТЕГЛИ СБОРНИКА В PDF


Европейска нощ на учените 2022 г.: