Състоянието и развитието на научноизследователската дейност в Медицинските университети в България през 2019 г.

Медицинските университети на територията на Република България работят целенасочено за постигане целите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България „По добра наука за по-добра България“(2017 – 2030). Като основен стратегически документ тя определя целите и съответните мерки и действия от страна на държавата за развитие на научните изследвания в периода 2017 – 2030 г. За изпълнение на в Плана за действие към Стратегията са дефинирани  конкретни мерки и инструменти, които са пряко свързани с препоръките на международния панел за оценка на състоянието на научната и иновационната система, както и да се повиши участието на българските научни колективи в международни проекти и програми като Рамковите програми на Европейския съюз за научни изследвания и иновации. 

Насърчаването на научните изследвания и иновации е ключов елемент в политиките на четирите медицински университета в България (Медицински университет – Плевен; Медицински университет – Пловдив; Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Медицински университет – София). Медицинските университети подготвят специалисти като се създават условия за висококачествена научна дейност, квалификация и ефективно кариерно развитие на учените. Ежегодно се повишава нивото на научноизследователската дейност на докторантите, постдокторантите и младите учени чрез създаването на условия за целенасочено, непрекъснато и устойчиво изграждане на собствени научноизследователски кадри в сферата на медицината, фармацевтичната наука и общественото здраве. 

Членовете на академичния състав участват активно в проекти, съфинансирани от Европейски фондове, финансирани от Фонд „ Научни изследвания“, или финансирани в рамките на двустранното научно и технологично сътрудничество, както и в международни проекти. 

Подробности за цялостното състоянието и развитието на научноизследователската дейност на четирите медицински университета могат да бъдат открити в годишните доклади изпратени до Министерството на образованието и науката. 

 


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: