Резултати от дейността на ЮЗУ (2017-2018)

Мисията на Югозападния университет „Неофит Рилски“ (ЮЗУ) е да осъществява фундаментални и приложни научни изследвания с висока стойност в следните научни области със силен иновационен потенциал: нови и възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии; нови технологии в креативните и ре-креативните индустрии; биотехнологии и здраве; информационни и компютърни технологии; екология и биоразнообразие; качество на живот и устойчиво развитие; културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда.

В ЮЗУ има 41 катедри и повече от 10 научноизследователски центрове и лаборатории на университетско ниво, оборудвани с уникална и специализирана апаратура за провеждане на качествени и конкурентни научни изследвания.

За периода 2017-2018 г. се наблюдава ръст на броя специализирани публикации в реферирани издания в SCOPUS и Web of Science и броя участия в престижни национални и международни научни форуми. Финансирани са 4 проекта по програма Хоризонт 2020 и 7 проекта по програма Еразъм. ЮЗУ участва в консорциумите за изпълнение на 3 национални научни програми – „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“, „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС) и „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ и в 3 инфраструктури от Националната пътна карта за научна инфраструкутра (КЛаДА-БГ, СЕВЕ и ОИЯИ, гр. Дубна).

През 2018 г. по конкурсите на Фонд „Научни изследвания“ ЮЗУ има 11 класирани проекта и 1 проект по Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт „Отворено общество“ – София и Фондация Микрофонд – София. Проектите, финансирани със средства по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Гърция и Програмата за териториално сътрудничество “Балкани – Средиземно море” са 8.

Повече информация можете да откриете ТУК


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: