Резултати от дейността на Военна академия „Г.С.Раковски“ (2017-2018)

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е създадена през 1912 г. Академията провежда обучения за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“, „бакалавър“, както и за придобиване на научна степен „доктор“ в областта на сигурността и отбраната.

През отчетния период научната продукция на ВА е от общо 190 публикации, доклади, монографии, дисертации, студии, учебници и пособия (средно по около 1,9 публикации на член от академичния състав). Публикувани са над 10 научни статии в международни издания с импакт фактор (2,5 пъти повече от 2016-2017 г.).

През 2018 г. във ВА се работи по редица научноизследователски проекти, възложени от министъра на отбраната, които подпомогнаха изграждането, поддържането и развитието на необходимите отбранителни способности, като „Анализ за бойния опит на международните контингенти при участието им в операции за поддържане на международния мир и сигурност“, „Организация за трансформация, иновации и оперативна съвместимост по отбраната на България в НАТО и Европейския съюз: развитие на отбранителни способности за XXI век“, „Ефекти от промяната в средата на сигурност и трансформацията на НАТО и отражението им върху структурата на ВС на РБ“ и др.

През периода продължи работата и по проекти, финансирани от Европейския съюз по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Това са „Студентски практики“ и „Развитие на рейтинговата система на висшите училища“.

През 2018 г. ВА проведе модул от курса „Обща политика за сигурност и отбрана на ЕС – високо ниво“, който е част от календара на Република България по Председателството на Съвета на ЕС. В края на май 2018 г. съвместно с Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и щаба на ВМС, Академията участва в организирането и провеждането на курса на Европейския колеж за сигурност и отбрана (ЕКСО) – „Предизвикателства пред сигурността в морските зони на ЕС“.


РЕКЛАМА:

***

По секторна програма „Еразъм+“ ВА има сключени договори за сътрудничество с 10 университета, които са на територията на страни членки на Европейския съюз. За периода 2017 – 2018 по програмата са осъществени над 12 мобилности. През месец април 2018 г. беше проведена Международна седмица по програма Еразъм +, в която участие взеха млади учени и студенти от Полша и Румъния. Представители на ВА, посетиха института за контратероризъм (ICT), Херцлия, Тел Авив, Израел, където беше подписана пътна карта за сътрудничество в областта на военното образование.

През отчетния период бяха проведени 36 мероприятия по научна и научноизследователска дейност в т.ч. и международна научна конференция на тема „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“. В научната конференция взеха участие 79 участника със 74 брой доклади, от тях 7 чужденци от САЩ, Италия, Румъния и Полша.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: