Резултати от дейността на Висшето транспортно училище (2017-2018)

ВТУ „Т. Каблешков“ осъществява дейността си в синхрон с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. и Стратегията за развитие на научните изследвания на ВТУ „Т.Каблешков“ от 2018 г.

С цел стимулиране публикационната активност на изследователите ВТУ осигурява финансови стимули за публикуване в международните бази данни на Web of Science и/или Scopus. Дадена е възможност за популяризиране на постиженията на млади изследователи чрез публикуване на статии в различни национални списания, като списанието „Млад форум“ и др.

През 2017 г. във ВТУ „Т.Каблешков“ 11 души са придобили научна степен „доктор“ и 1 – „доктор на науките“ а през 2018 г. съответно 8 „доктор“ и 1  „доктор на науките“.

В периода 2017 г. – 2018 г. са изразходвани около 50 000 лв. от привлечени средства по национални и международни проекти. С цел засилване интеграцията между елементите на „триъгълника на знанието“ следва да се отбележи, че обучението на студентите е съобразено и се осъществява и по заявка на бизнеса, като немалък брой фирми са заявили интерес към провеждане на следдипломни квалификации на студенти с цел привличането им на работа.

Традиционно във ВТУ „Т.Каблешков се провеждат научни конференции с международно участие, като по този начин се осъществява обмен на опит и се представят нови научни постижения, както и се засилва връзките на наши учени с международните им колеги.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: