Резултати от дейността на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (2017-2018)

Един от основните фактори за укрепването на потенциала на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за развитие на научни изследвания е осигуряването на добри условия за професионално израстване и квалификация на учените. С цел поддържане на високата квалификация на учените в университета са завишени с 10 % минималните национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“. В периода 2017-2018 г. 105 лица са придобили научна степен „доктор“, от които 51 са мъже а 58 жени.

Международното сътрудничество на ВТУ датира от първите години на създаването му и е ориентирано към престижни университети-партньори с утвърдени факултети и специалности, с богати библиотеки и центрове за езиково обучение. Двустранните договори за сътрудничество с университети в чужбина от 57 през 2008 г. стават 93 през 2015 г., като за периода 2017 – 2018 г. са сключени 11 нови договори за сътрудничество с университети в Бразилия, Грузия, Гърция, Полша, Украйна, Китай и др.

За периода 2017 – 2018 г. са стартирали 9 проекта по конкурси на Фонд „Научни изследвания“, 2 проекта по програма Еразъм +, 1 проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

През 2015 г. в структурата на университета са разкрити две специализирани научноизследователски звена – Институт за перспективни научни изследвания и Институт по българистика. Целта на Института за перспективни научни изследвания е трансфер на знания и научно-приложна изследователска дейност към държавната администрация, индустрията и нестопанските организации. Института по българистика развива научноизследователска, консултантска и популяризаторска дейност в областта на българския език, литература, история, културознание и културно-историческо наследство. Той осъществява научноизследователска и научноприложна дейност по издирване, изучаване и опазване на българското културно-историческо наследство; допринася за развитието на международните връзки и контакти; взаимодейства с културни институти, с научни и други организации в страната и в чужбина; акцентира върху проучванията с комплексен и интердисциплинарен характер.

Нова структура във ВТУ е и Информационно-библиотечният и издателски комплекс. Формиран през януари 2018 г., той интегрира информационно-библиотечната и издателска дейност на двете основни звена във ВТУ – Централна университетска библиотека и Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: