Резултати от дейността на Университета за национално и световно стопанство (2017-2018)

През 2018 г. УНСС има 26 научноизследователски центрове, които формират надеждна научноизследователска инфраструктура по основните направления на присъщата му научноизследователска дейност. От 2018 г. в УНСС започна изпълнението на проекта „Европейско социално изследване за България (ESS)“ по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017- 2023.

През отчетния период продължи участието на българския екип, базиран в УНСС, в европейския проект „EUROMOD update 2– инструмент за микросимулация“, за разработване на данъчно-трансферен микросимулационен модел, финансиран по програма на ЕС за развитие на европейската изследователска инфраструктура.

През периода 2017-2018 г. в УНСС бяха изпълнявани общо 118 проекти за научни изследвания, в т.ч. 15 национални проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания“ към МОН и 12 международни проекти, финансирани по международни програми. Завършени са общо 37 проекта, в т.ч.: 28 университетски, 4 национални и 5 международни. В съответствие със стратегическите цели на университета се открояват проектите по ОП НОИР – BG05M2OP001-2.009-0012-С01 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения” и BG05M20P001-1.002-0002-C 01 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“.

УНСС участва в два проекта по програма Хоризонт 2020. УНСС активно работи за усъвършенстване на научния потенциал и устойчиво подобряване на качеството на научните изследвания. Прилагат се ефективни мерки за по-нататъшно стимулиране на участието на преподавателите и студентите в изследователската дейност чрез финансиране участието им в национални и международни форуми и конференции; възлагане изпълнението на изследователски проекти с приложен характер със собствени средства; финансово стимулиране на публикации на преподавателите в издания, индексирани в Scopus (Elsevier) и Web of Science (Thomson Reuters) и др.

През отчетния период научна степен „доктор“ са придобили 127 докторанта. Изследователите от университета имат през 2017 г. 228 публикации, което е показателно за качеството на научните трудове на преподавателския състав. Общият брой публикации на автори от УНСС, индексирани в Scopus, е 195 през 2017 г.


РЕКЛАМА:

***

През отчетния период представители на УНСС участваха в четири нови акции от програма COSТ. Сключени са общо 38 споразумения за академично сътрудничество с университети от чужбина. През 2017-2018 г. се сключиха 17 нови договора с университети от програмни държави по „Еразъм+“ и общо 40 договори за сътрудничество с организации от бизнеса, държавното управление, средното образование и др. Организирани и проведени са общо 49 университетски научни форуми, в т. ч. 25 с международен характер.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: