Резултати от дейността на УниБИТ (2017-2018)

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) има разработена политика за осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от Стратегията за развитие на научните изследвания. Предстои разработване на политика за диференцирано заплащане, обвързано с конкретните постигнати научни резултати на отделните учени в организацията.

В периода 2017-2018 година в УниБИТ стартираха 15 проекта – национални и международни, като заплащането по проектите е диференцирано спрямо ангажиментите на участниците в тях. Създадена е благоприятна среда за развитие на научноизследователската дейност на младите учени и повишаване на тяхната публикационна активност, участие на научни форуми и в научноизследователски проекти.

През отчетния период преподавателите от УниБИТ работиха по 74 проекта, в които участват студенти и докторанти, по 17 проекта финансирани от ФНИ и 21 проекта финансирани по програми на ЕС. Повишава се интересът към докторските програми и се увеличава броят на кандидатите за докторанти.

През последната година УниБИТ стана партньор на Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, BG05M2OP001-1.001-0003-С01, както и участва в консорциумите за изпълнение на ННП ИКТ в НОС и Пътна карта.

Университетът има активна политика и за засилване на връзките с бизнеса. По програма Erasmus+, проект APInno: 2014-1-BG01-KA203-001561 се изгради методология за по-близка връзка между университета и бизнеса. С внедряването й все по-активно студентите работят по реални проекти от бизнеса. Четири от стартиралите през 2018 г. проекти са по програма Иновации и конкурентоспособност, изпълнявани съвместно с бизнеса. Изградена е Компютърна лаборатория по ИТ от фирма FADATA. Предстои изграждането на лаборатория от IBM. През 2018 УниБИТ работи с ИТ фирмите FADATA (изградена е лаборатория и обучения от фирмата), IBM (обучения и предстои изграждане на лаборатория), ORACLE (организира отворени дни за студенти) и EVOLINK (осигуряване на защита от хакерски атаки за сайта на УниБИТ). УниБИТ е включен в международни мрежи, в които участниците са над 200.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: