Резултати от дейността на УАСГ (2017-2018)


Сп. Българска Наука, брой 164 (април 2023 г.):

***

Университетът за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) разполага със строителна изпитвателна лаборатория, която е една от петте акредитирани университетски лаборатории в България. На този етап тя се състои от 3 сектора – „Строителни материали и изолации“, „Води“ и „Земна и скална механика“, като има амбицията да обедини и други учебни лаборатории в Университетски лабораторен център по строителство. В Лабораторията се провеждат голям брой изпитвания по заявка на възложителя, съгласно широк набор от стандарти (EN, ISO, BS, ASTM и др.) или нестандартизирани методи за извършване на контрол и експертна оценка на влаганите основни строителни материали (бетони, армировка, торкрет, инжекционни разтвори, добавъчни материали, цимент и др.) на практически всички мащабни строителни обекти.

Изгражда се и Национален център по сеизмично инженерство, като се търсят възможности за финансиране, изграждане и оборудване на Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) – съвременна научно-изследователска инфраструктура за провеждане на взаимосвързани теоретични, числени и експериментални изследвания в областта на сеизмичното инженерство.

По Оперативна програма НОИР УАСГ участва в 2 проекта за изграждане на центрове по компетентност и един проект за изграждане на център за върхови постижения. Развит е и се разширява Центърът за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) на национално и международно ниво в съответствие с потребностите на строителната наука и практика вкл. в интеграционен диалог със Столична Община, Столична община – НАГ и фирми от архитектурно-строителния сектор.

По отношение на човешките ресурси е разширен кадровият обхват на участниците в научните изследвания като се стимулира участието на студенти, включване на докторанти, постдокторанти и специализанти в научните изследвания, както и е осигурено участието на изявени специалисти от водещи проектантски и строителни фирми в практико-приложните изследвания. Създават се иновативни, експериментални звена от преподаватели, студенти и експерти от практиката (КСБ, КАБ, КИИП) за интердисциплинарна работа в областта на научните изследвания, творческо-проектантската дейност и практическото обучение. Организират се съвместни публични обсъждания, свързани с предстоящи за проектиране и строителство национално значими обекти, с представители на бизнеса и науката (напр. обсъжданията за АМ „Струма”). Развива се и се усъвършенства мобилността на преподаватели, студенти и докторанти, вкл. чрез активно включване на преподаватели по програма „Еразъм+“.

Повече информация можете да откриете ТУК


Разбери повече за БГ Наука:

***


ВИДЕО: Какво е БГ Наука?

***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.