Резултати от дейността на Тракийския университет-Ст.Загора (2017-2018)

Тракийският университет е асоцииран партньор в проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе – „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е–обществото“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е партньор в консорциума на Националната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните – (RINA, Research, Innovation, 77 Agriculture). Изпълнител е и на проект „Изследователи в триъгълника на знанието“ (K-TRIO 3) H2020- MSCA-NIGHT-2018 на ДИПКУ.

Учените от Тракийския университет са сред водещите в редица традиционно силни области като биотехнологии и приложна микробиология, биохимия и молекулярна биология, науки за околната среда, аграрни науки, медицина и др., които имат висок брой публикации реферирани в Web of Science през последните 5 години. Този факт става предпоставка за включването на Тракийски университет в решаването на важни национални научни задачи като водеща организация в Националната научна програма „Репродуктивни биотехнологии в животновъдството в България“ и като партнираща организация в още 4 от Националните научни програми.

През май 2018 г. е подготвен документът „Declaration of Endorsement of the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“ за присъединяване на ТрУ към Европейската Харта и Кодекс на изследователите – важна и задължителна предпоставка за финансирането на научноизследователската дейност на Университета.

По конкурсите на Фонд „Научни изследвани в периода 2017-18 г. Тракийският университет е получил финансиране в конкурс „Българска научна периодика“ – 2017 г. и конкурс „Финансиране на научни изследвания – 2017“. През 2018 г. университетът е привлякъл средства по договори с фармацевтични компании (Huvepharma, Merial GmbH, MSD Animal Health Innovation GmbH) и програмата за Транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020” по проект A knowledge Alliance in Eco-lnnovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness“. Общо допълнително привлечените средства за 2017 г. са в размер на 436 067 лв.

През 2017 г. значително е повишен броят публикации в издания, индексирани в базите данни Web of Sciencе и SCOPUS от 157 за 2016 г. на 189 за 2017 г. и 3 монографии. От тях тези с импакт фактор по данни от Web of Sciencе са съответно 60 и 64, а броят на цитатите е 1085 от SCOPUS и 649 от Web of Sciencе, като броят им прогресивно нараства през последните пет години.


РЕКЛАМА:

***

През 2017 г. и 2018 г. Тракийски университет беше организатор и домакин на 26 научни форуми.

За отчетния период са защитени 30 дисертации за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и 7 защитени дисертации за придобиване на научната степен „доктор на науките“. Университетът развива и активно международно сътрудничество. През академичната 2017-2018 г. бяха проведени предварителни преговори и подписани нови договори с университети от Казахстан, Украйна, Румъния, Турция, Пакистан и Р Корея Бяха подновени и разширени договорите с Московската Ветеринарна академия, с Ветеринарната академия в гр. Казан, Русия, и с Националния институт за радиологични изследвания в гр. Токио, Япония.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: