Резултати от дейността на Технически университет-София (2017-2018)

Техническия университет – София разполага с 48 научноизследователски и научно-приложни лаборатории, както и с редица учебни лаборатории със съвременно оборудване, което е предпоставка за провеждане на качествени научни изследвания в съответствие със съвременните европейски стандарти. По-значим проект, по който се работи, е „Създаване на университетски научноизследователски комплекс – УНИК“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“. В резултат на проекта е изградена експериментална площадка за изследване на 14 технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за постигане на интердисциплинарен синергичен ефект, включваща среда за прилагане на най-модерни методи и подходи на виртуалното инженерство, high-end технологии за физическо прототипиране, за развитие на нови материали и наноструктури, микро/наноизмервания и др. Научните и изследователските резултати по проекта са представени в 433 публикации (277 в чужбина, 73 с импакт фактор и индексирани в SCOPUS и Web of Science). Регистрирани са 8 патента и полезни модели. Публикувани са 4 книги и монографии.

През 2018 г. стартират четири проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, в които ТУ-София участва – Център за върхови постижения (ЦВП) „Мехатроника и чисти технологии“, Център за върхови постижения „Наследство БГ“, Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“ и Център за компетентност по „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

ТУ- София е част от консорциумите за изпълнение на три от Националните научни програми, стартирали през 2018 г.

През периода 2017–2018 г. ТУ – София работи по общо 23 международни проекта с индустрията, по 5 проекта по програма Хоризонт 2020 и един проект по програма НАТО.

Във връзка с развитието на научния потенциал в ТУ-София функционират докторантски училища към Факултета по френско обучение по електроинженерство, Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, а също докторантско училище, създадено по едно от направленията на проекта УНИК. Целта на докторантските училища е създаване на устойчива среда за развитието на млади учени и подготовка на изследователи за фирмените НИРД отдели, както и успешното изграждане на млади преподаватели за устойчиво развитие на ТУ – София.


РЕКЛАМА:

***

През 2017 г. защитилите докторанти са 54, а през 2018 г. – 63.

ТУ – София има изградени дълготрайни партньорски отношения на сътрудничество с Германия, Франция и Обединеното кралство. Университетът поддържа двустранно сътрудничество също и с Австрия, Белгия, Дания, Израел, Индия, Индонезия, Исландия, Испания и др.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: