Резултати от дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2017-2018)

СУ участва активно в 14 научноизследователски инфраструктури от НПКНИ 2017-2023 г., като е ръководител на 2 консорциума – Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината (НИКТБ) и Българска Антарктическа База „Св. Климент Охридски“. Също така участва и в 3 Центрове по върхови постижения, от които е координатор на 2 проекта („Наследство БГ“ и „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)“) и 4 Центрове по компетентност по ОПНОИР, от които е координатор на 1 проект („Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика (кръгова икономика)“).

СУ участва активно и в 9 Национални научни програми, като е водещ партньор в консорциумите на две програми – „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТ в НОС) и „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)“.

СУ разполага с потенциал и инфраструктура за извършване на научноизследователска дейност по приоритетните направления не само на ниво факултети, но и в специално създадени и функциониращи центрове като Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, Център за технологии на информационното общество, Университетски център за въздушно наблюдение и др.

Възможности за академична мобилност на докторантите, достъп до специализирана литература, участие в допълнителни обучителни курсове, публикуване на статии и резултати от докторантски изследвания дава участието на СУ в 3 проекта по ОПНОИР, процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени – фаза 1“.

За привличане на млади хора към академична кариера и за обновяване на академичния състав допринасят докторантските училища и Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“. В подкрепа на младите учени и докторантите ежегодно СУ осигурява проектно финансиране на техните изследвания чрез отпусканите средства за присъщата научноизследователска дейност.


РЕКЛАМА:

***

СУ поддържа партньорски взаимоотношения с престижни университети в над 70 държави от целия свят. В рамките на сключените международни споразумения се осъществяват съвместна научноизследователска дейност, интензивен обмен на студенти и преподаватели, международни прояви и участие в съвместни проекти. Университетът участва като пълноправен член в редица престижни национални и международни организации – Асоциацията на изследователските университети, UNICA, SCAR, BSUN и др. През 2017 г. и 2018 г. преподавателите от Университета са участвали в 280 национални и международни научни мрежи и в 556 научни организации и дружества, имат 375 публикации в реферирани и индексирани издания, 116 проекта финансирани от Фонд „Научни изследвания“, 26 проекта по европейски програми, 130 проекта с целево финансиране от държавния бюджет.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: