Резултати от дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (2017-2018)

Изграденият Център по Технологии в Пловдивския университет (ПУ), в който учени, студенти и докторанти разработват продукти на технологичния трансфер, създава много добри условия за провеждане на научноизследователска, развойна и приложна дейност, както и за предприемаческа активност на академичния състав.

ПУ има спечелен проект по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР за създаване на Център по Персонализирана Иновативна Медицина – инвестиция за 1 500 000 лева с оборудване за повече от 6 500 000 лева. Учените от ПУ сътрудничат на Ядрения център Дубна, Русия, като в периода 2017-2018 г. е създаден Център за онлайн връзка с Дубна и се работи по мащабни научни проекти в областта на ядрените изследвания.

В периода 2017-2018 г. за осигуряване на адекватно и съобразено с постигнатите резултати допълнително стимулиране на учените е разработена Система за допълнително материално стимулиране на база на отчетените резултати за изминалата година. По Национална програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“ ПУ е получил субсидия от 244 140 лв. за една година. Изготвени са критерии за подбор на младите учени и постдоктораните, които ще бъдат подпомогнати по програмата. Във връзка с Постановление № 90 на МС за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации, Пловдивският университет получава субсидия за докторантите в размер на 60 000 лв. Във факултетите са сформирани вътрешноведомствени комисии за разпределяне на средствата между действащите докторанти. Организирани са семинари за обучение на млади учени, постдокторанти и млади асистенти по методи и технологии на научните изследвания, подпомагане на процеса на включване в изследователски мрежи, възможности за мобилност и подпомагане на изследвания в сътрудничество. С цел насърчаване създаването на силно и конкурентоспособно поколение учени в ПУ „Паисий Хилендарски“ е създаден Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти.

ПУ е партньор в четири от Националните научни програми за културноисторическо наследство, биотехнологии, ИКТ, иновативни енергийни източници. През 2017-2018 г. учените от университета са участвали в 1570 национални и международни научни и образователни форуми. Университетът е сключил 173 договора за двустранно сътрудничество с университети от 23 държави. Във всяка една от учебните години броят на студентите, участвали в програмите за мобилност, е над 32.

През отчетния период публикационната дейност е общо 2277  монографии, студии, статии, учебници и учебни пособия. ПУ има 76 вътрешноуниверситетски проекта, участва в 16 международни проекта, 22 национални и 41 приложни проекта на обща стойност 8 641 066 лв.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: