Резултати от дейността на НСА (2017-2018)

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания Академията дава възможност за повишаване на професионалната квалификация на изследователите чрез споделяне на международен опит и комуникация с водещи учени в спортната наука. На всеки 2 години се организира международен научен конгрес „Приложни науки в спорта“. В него вземат участие общо 281 учени от 19 държави. Материалите от конгреса са отпечатани в Proceeding book, рефериран в eLibrary.eu и РИНЦ и включен в Националния референтен списък на НАЦИД.

Всяка година съвместно с Факултета за спорт към Университета „Юнион Никола Тесла“, Белград, се провежда международна научна конференция „Спорт и сигурност“ с цел осигуряване на безопасност и толерантност в спорта и чрез него. Сборникът с представените доклади е включен в Националния референтен списък на НАЦИД и eLibrary.eu и РИНЦ. Това създава предпоставка за по-голяма видимост на научните резултати.

НСА организира срещи и открити лекции с международни специалисти и изследователи, като целта е да се обсъдят приоритетни теми, касаещи качеството на квалификация на учените в спортната сфера.

Научната инфраструктура в НСА се предоставя на преподаватели и изследователски колективи чрез „Центъра за научна и приложна дейност в спорта“. Той съдържа 4 звена – Спортно-педагогическа лаборатория, Медико-биологична лаборатория, Лаборатория по спортна психология и Научноредакционно звено. Тази изградена инфраструктура дава възможност за функционална и психологическа диагностика на спортисти.

Академията сформира ежегодно курсове за повишаване на езиковата култура и квалификацията на преподавателите. За отчетния период преподаватели, докторанти и студенти от НСА са участвали със 73 свои публикации в множество научни форуми. Финансирани са научни доклади, представени на международни конгреси и конференции на общо 94 изследователи. Към 2018 г. Академията е член на 7 асоциации в областта на спортното образование, треньорската квалификация, научни изследвания в спорта, обсерватория за проучване на заетостта в спорта и др. Индивидуални членства в европейски и международни организации имат 21 преподаватели.


РЕКЛАМА:

***

През 2017 г. НСА стартира сп. „Приложни науки в спорта“ (Journal of Applied Sports Sciences) с цел повишаване на видимостта на научните резултати. Списанието е с отворен достъп на хартиен и електронен вариант и е на английски език. От 2018 г. сп. „Приложни науки в спорта“ е в списъка на индексираните и реферирани издания на НАЦИД. За периода 2017-2018 г. преподавателите от НСА са публикували 357 статии в международни издания. От тях 91 са в индексирани списания в SCOPUS и Web of Science, а 8 в издания с импакт фактор – 2.

През 2018 г. НСА инициира подписване на Меморандум за сътрудничество в областта на спортната наука и спортното образование между Спортните университети и Спортните факултети на Балканите. Основната цел е създаване на обща визия за регионалната спортна наука. Чрез Споразумението с МОН е разработен от НСА проект на име „Изследване на физическата дееспособност на учениците от средните училища в Република България“ като е проведено национално изследване в 27 училища в 22 града.

За 2017 и 2018 г. са проведени функционални и биомеханични изследвания на 132 активни спортисти в различни спортни категории.

Преподаватели от НСА „Васил Левски“ взеха участие в 25-та Българска антарктическа експедиция и направиха научни изследвания в Българската полярна база „Св. Климент Охридски“. Част от резултатите са публикувани в международни научни издания. НСА е партньор в „Хоризонт 2020“ – Европейска нощ на учените. Основни цели на проекта са създаване на максимална видимост на ролята на науката, привличане на хора от различни възрасти към здравословен начин на живот, укрепване на европейската идентичност и насърчаване децата да изучават STEM предмети. В изпълнение на дейностите по Иновационна стратегия за интелигентна специализация НСА се включи като партньор в проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: