Резултати от дейността на НХА (2017-2018)

Националната художествена академия участва в консорциума за изпълнение на Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и фолклорни) – Инфрамат/INFRAMAT, (Модул 2) част от НПКНИ 2017-2023 г. Учените от НХА осъществяват дейности по диагностика, реставрация и консервация на артефакти с оглед на тяхното научно изследване и предпазване от разрушаване и по-нататъшно влияние на околната среда.

Националната художествена академия подпомага участието на учени в научни форуми в страната. За периода 2017-2018 г. са подпомогнати финансово 7 преподаватели. НХА полага постоянни усилия за подобряване на условията за осъществяване на пълноценен образователен процес и повишаване на професионалната подготовка на преподавателите чрез подобряване на материално – техническата база на Академията и повишаване на мобилността на учените чрез осъществяване на партньорство с широка мрежа от висши училища (106 на брой), с които осъществява както специализации на своите преподаватели, така и престой с цел преподаване. За периода 2017-2018 г. са реализирани 23 специализации в чуждестранни висши училища и художествени институции.

През 2017 г. в НХА са зачислени 22 млади учени за обучени в научна степен „доктор“, а през 2018 г.- 26. През академичната 2016- 2017 г. НХА е приела 2 стипендианти по програмата“Фулбрайт“.

Учените от НХА чрез катедра „Реставрация“ участват успешно в проекти, съвместно с Института по органична химия с център по фитохимия при БАН – „Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с цел опазване на българското културно наследство 2015-2017 г.“ и „Българското културно наследство – методология за изследване на органични материали“ – 2018 г.

За периода 2017-2018 г. НХА е участвала в 5 научни форума с международно участие. Учените от Академията осъществяват активно международно сътрудничество с учени от Китай, Черна гора, Казахстан, Мексико, Австрия, Косово, Германия, Испания и др.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: