Резултати от дейността на Национален военен университет „Васил Левски“ през 2018 г.

Националният военен университет „Васил Левски“ работи съобразно европейските политики и програмни документи в областта на образованието, обучението и научните изследвания. Във връзка с развитието на научния потенциал чрез създаване на привлекателни условия за научна кариера, за 2017- 2018г. броят на зачислените докторанти е 9, защитили докторанти – 18, а създадените позиции за пост докторанти са 16 на брой.

Към 2018 г. НВУ „Васил Левски“ поддържа съвременна научноизследователска инфраструктура за провеждане на научни изследвания и обучения. Тя функционира на факултетен принцип в факултет „Общовойскови“, Велико Търново, който разполага с общо с 15 учебни лаборатории, които са с общ капацитет 235 места, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен – разполага общо с 22 учебни лаборатории с общ капацитет 390 места и факултет „Авиационен“, Долна Митрополия, който разполага общо с 7 учебни лаборатории с общ капацитет 213 места.

През 2018 г. университетът подписа административен договор по проект „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (QUASAR)” по грантова схема: BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, компонент: „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансирана по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. Изграждането на подобен тип модерна база ще създаде благоприятни условия за обучение и кариерно развитие на учените и привличане на чуждестранни преподаватели.

По проект BG05M2OP001-2.009- 0001 „Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научно-изследователския потенциал на Национален военен университет „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” на Европейския съюз са подпомогнати 24 учени, докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени.

Вследствие на членството, осъществено през 2018 г. в Международната мрежа на инженери по електротехника и електроника, са реализирани редица ползи за участниците. Такива са достъпът до актуална научна информация и съвременни технически иновации – 17 респонденти, осъществени контакти с цел научни изследвания – 3 респонденти, достъп до експертна общност, необходима за провеждане на научни изследвания – 16 респонденти, възможности за споделяне на научна информация – 7 респонденти и достъп до експертната общност на IEEE Collaborator; IEEE курсове за съвременни 5 G комуникации. В допълнение към изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0001 „Подкрепа за развитие на човешките ресурси и научно-изследователския потенциал на Национален 71 военен университет „Васил Левски“ за утвърждаването му като съвременен център на знанието“ е осъществена мобилност с цел научни изследвания във Военнотехническа академия – Букурещ, Румъния. Там университетът участва с 6 представители.


РЕКЛАМА:

***

Реализирано е и участие в XVI-та международна научна конференция „Информационни технологии и мениджмънт 2018“ в университет ISMA – Рига, Латвия. Университетът там е представен от двама преподаватели и един докторант.

През 2018 г. е формиран Международен научен програмен комитет, изпълняващ и редакционни функции. В него са включени 40 чуждестранни научни работници и университетски преподаватели от Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Гърция, Германия, Австрия, Сърбия, Македония, Чехия, Латвия, Русия и Косово.

В ежегодната международна научна конференция на факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски” през 2018 г., в Долна Митрополия участие взеха 68 участници, от тях 8 от Румъния, Полша, Украйна и Унгария. Представените доклади са издадени в един електронен сборник с обем 450 страници.

Международен научен форум „Отбранителни технологии, Шумен 2018“ на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ се провежда през 2018 г. Участниците са 50, сред които Румъния, Латвия, Полша, САЩ. Докладите са издадени в един електронен сборник с общ обем 319 страници. Пленарните доклади, изнесени на научния форум са четири на брой.

През 2018 г. се реализира Четвъртата Олимпиада по обща политика за сигурност и отбрана. В заключителния й етап участват 46 курсанти от 14 държави.

НВУ „Васил Левски“ поддържа партньорски взаимоотношения с 31 университети в 14 европейски държави. В рамките на сключените международни споразумения се осъществяват съвместна научноизследователска дейност, интензивен обмен на студенти и преподаватели, международни прояви и участие в съвместни проекти. Към 2018 г. НВУ „Васил Левски“ е осъществил изходяща преподавателска мобилност с 84 преподаватели. Сравняването на данните за периода 2010-2018 г. показва, че изходящата преподавателска мобилност се е увеличила 21 пъти.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: