Резултати от дейността на Международно висше бизнес училище-Ботевград (2017-2018)

Международното висше бизнес училище – Ботевград (МВБУ) разширява академичния си състав чрез привличане на утвърдени, публично разпознаваеми личности със значителни постижения в областта на научните изследвания, преподавателската дейност и бизнеса; осъществява индивидуална работа със студенти и докторанти с отлични резултати от обучението и желания за изследователска работа с цел насочването им към академична кариера, както и разширяване на възможностите за публична изява и участие в научни дебати с цел популяризиране на резултати от изследователска дейност, валидиране на хипотези и трансфер на ноу-хау и добри практики в рамките на МВБУ (публични лекции, международна конференция, студентски научни сесии и други форуми).

И през отчетния период МВБУ полага усилия за повишаване на публикационната активност, като насърчава академичния състав при публикуване на научни статии и доклади в списания с импакт фактор.

В изпълнение на стратегията си и през 2018 г. МНБУ изпълнява заложените цели а именно:

  •  Развитие на научноизследователска дейност в актуални направления на икономиката, управлението, международните отношения и туризма в подкрепа на израстването на академичния състав на МВБУ и провеждането на учебния процес;
  • Развитие на тясно взаимодействие с бизнеса в рамките на съвместни изследователски проекти и програми за внедряване на получените резултати;
  • Насърчаване на участието на студенти и докторанти със собствени разработки в международни научно-практически конференции, като своеобразен форум за проверка на научни хипотези, представяне на изследователски резултати и обмен на мнения;
  • Поддържане на качеството на изданията на МВБУ – научни трудове, сборник доклади, поредица· студентска научноизследователска дейност;
  • Повишаване на информираността на академичния състав по отношение възможностите за· кандидатстване по национални и европейски изследователски програми и повишаване активността при подготовката проектни предложения и др.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***