Резултати от дейността на Американския университет – Благоевград (АУБ)

АУБ поддържа добри условия за развитие на научния потенциал, чрез различни фондове за финансово подпомагане на научноизследователската дейност, възможности за платен творчески отпуск, организационна подкрепа, възможност за мобилност и др.

АУБ отделя между 6 и 8% от общите си разходи за стимулиране на научноизследователската дейност на академичния състав. По този начин университетът създава условия млади учени и завършили престижни университети в чужбина докторанти да се завърнат в България.

Чрез изградената инфраструктура – библиотека „Паница“ учените, преподавателите, студентите и младите учени на университета имат широк достъп до редица информационни платформи и световни научни бази данни. Библиотеката е член на сдружение „Български информационен консорциум“ и AMICAL и заедно с Централната библиотека на БАН и библиотеката на Софийския университет е участник в проект „Национална академична библиотечно-информационна система“ с цел интегриране на българските изследователски и университетски библиотеки.

Над 40% от академичния състав са чуждестранни преподаватели от Белгия, Германия, Ирландия, Италия, Косово, Киргизстан, Ливан, Нова Зеландия, Полша, Румъния, Испания, Турция, Великобритания, Гърция и САЩ, което е предпоставка за създаване на международни научни екипи. Привлечени са 10 млади учени, защитили докторантури в чужбина.

Международно видимата научна продукция на университета представлява значителен дял от общата му научна продукция, като публикациите в чужбина достигат над 80% от общия брой публикации. Изследователите на АУБ участват в над 60 международни научни дружества. Възможността български учени да представят научните си резултати в чужбина се подпомага целенасочено чрез финансови стимули, като се осигурява и необходимата информация подпомагаща мобилността на учените.


РЕКЛАМА:

***

АУБ работи активно в посока заздравяване на връзката между висшето образование, науката и бизнеса, чрез включване в учебния процес на разработване и оценяване на реални проекти, зададени от бизнес компании в сътрудничество с техни представители и под научното ръководство на изследователи от университета. Такива проекти се изпълняват съвместно с компании като Кока Кола ХБК-Българи, Лидъл България, Корес Нет-София, Карол Капитал Мениджмънт, Джуниър Ачийвмънт-България, Ситибанк, Ейвън, Дженерали и др. Изработени са проекти като „Матрица на растежа и развитието на бранда“, „Маркетинг микс“, финансови модели, бизнес планове, стратегии и др. АУБ осъществява и инициативи с бизнеса, като водене на курсове, като по този начин се стимулира сътрудничество между бизнеса и представителите на академичния състав на университета, както и запознаване на студентите с най-новите технологии и индустриални практики.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: