Резултати от дейността на Академия на МВР (АМВР) (2017-2018)

Академията е висше училище за подготовка на специалисти и извършване на научноизследователска дейност за нуждите на МВР и гражданското общество. АМВР предоставя добри условия за развитие на научния потенциал на учените, като стимулира изследванията както на преподавателите, така и на студентите и докторантите.

През отчетния период бяха успешно проведени 7 конкурса за заемане на академични длъжности – „професор“ – 1 бр.; „доцент“ – 4 бр.;, „главен асистент“ – 2 бр.

Наблюдава се тенденция към увеличаване броя на учените жени – от 28 бр. през 2016 г. на 39 бр. през 2018 г. Двойно се е увеличил броят на младите учени на възраст до 34 г. – през 2017 г. – 11 бр. а през 2018 г. – 21 бр.

През отчетния период АМВР участва в международни проекти за изграждане на модерна инфраструктура, като чрез реализираните дейности бяха постигнати редица значими резултати:

  1. По проект „Утвърждаване принципите за спазване правата на човека в полицейската дейност“, финансиран от тематичен фонд „Сигурност“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС е изграден полигон, който разполага с модерно ИТ и техническо оборудване за провеждане на обучения с практическа насоченост и симулации на реални ситуации;
  2. По проект „Повишаване капацитета на експерт-криминалистите в България“, финансиран също от Българо-швейцарската програма, е открита нова лаборатория по криминалистика, оборудвана с най-съвременна криминалистическа техника;
  3. По проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“стартира изграждането на обучителен център и полигон за действия при наводнения.

Като важен стимул за развитието на научния потенциал и реализиране и популяризиране на достиженията на учените от АМВР е участието в различни форуми и събития – в страната и чужбина, курсове и магистърски програми, различни обучения и обмен на опит с чуждестранни университети и др. През 2018 г. средствата за НИРД са постъпили от национални източници в размер на 749 хил. лв., като от тях 577 хил. лв. са използвани за фундаментални изследвания, 165 хил. лв. за приложни изследвания, а 7 хил. лв. за експериментални разработки, като тяхното количество е нараснало спрямо преходната година.


РЕКЛАМА:

***

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: