Рециклиране на пътищата: още по-екологичен асфалт

asfalt.png

 

Вероятно не се замисляте за това в колата на път за работа. Но когато сте в задръстване и се взирате в задната част на автобус, погледът ви би могъл да се плъзне към пътя. Може би изглежда сивкав, но асфалтът, който гледате скоро ще е „по-зелен“, по-екологичен, благодарение на един финансиран от Европейската комисия проект. Рециклирането на асфалта се осъвременява.

 

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/asfalt.pngПътищата в Европа са около 5,5 милиона км и повечето (90 %) са асфалтирани. Веднага разпознаваме лошите пътища, като караме по тях, и затова всяка година милиарди евро се изразходват за премахване на старата настилка и замяната й с нова.

И промишлеността, и правителствата признават потенциалните екологични разходи за строителството на пътища. Докато замърсяването от движението по пътищата често е на първите страници на вестниците, добивът на нов агрегат и отстраняването на стария асфалт също могат да повдигнат важни екологични въпроси. Не може да не отбележите, че докато почти 100 % от асфалта може да се рециклира, редовното използване на рециклиран асфалт в пътното строителство може да бъде едва 10 % в някои европейски страни.


РЕКЛАМА:

***

Разходи, недобра на информираност, съмнения в качеството или дори липсата на политическа воля означава, че е по-вероятно в някои държави асфалтът да попадне в депо за отпадъци, отколкото да се рециклира и използва за нови пътища. Често добивът на нов агрегат и битуминозни свързващи вещества са просто по-евтини от рециклирането.

Това вероятно ще се промени. Според проекта „Рециклирани пътища“ следва да се даде възможност за повишаване на използването на рециклиран асфалт до 99 %.

Д-р Бьорн Калман от Шведския национален изследователски институт за безопасност на пътното движение (VTI) и колеги по проекта от 13 други европейски организации се стремят да разработят поредица от новаторски технологии за подобряване на качеството на рециклирания асфалт, така че да може да се използва по-широко и за европейските пътища.

Като използват съвкупност от лабораторни подходи, компютърно моделиране и полеви изпитвания, те се надяват да представят препоръки и доказани технологии за използване на рециклиран асфалт в много строежи на пътища.

Според Калман, ръководител на проекта, освен текущите разходи за рециклиране регенерираните асфалти са сложни материали. Примесите могат да означават, че рециклираният асфалт не е подходящ за включване в пътища, които се използват интензивно или са изложени на големи температурни разлики. Тези продължаващи съмнения относно качеството означават, че някои сектори на асфалтовата промишленост остават предпазливи по отношение на употребата на рециклиран асфалт.

Целта на проекта „Рециклирани пътища“ е да отговори на критиките. Организиран в голяма степен в зависимост от това как се рециклира асфалтът, целта на проекта е да се разработят технологии за характеризиране на рециклирания асфалт и да се направи анализ на това как неговото включване засяга устойчивостта и качеството на крайната смес. Процесите, използвани за производството на рециклиран асфалт, също са обект на внимателен анализ и има надежда, че един новаторски подход за моделиране ще намали сроковете за разработване на нови смеси.

Основната задача на проекта обаче е да намери начини за намаляване на използването на естествени агрегати и ограничаване на количествата отпадъци в пътното строителство. Несъмнено рециклирането и повторната употреба на асфалт биха спомогнали за нейното изпълнение на европейско равнище.

Успешното разработване на технологии за рециклиране на асфалт ще помогне за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от асфалтирането, ще намали количеството на асфалта, депониран в депа за отпадъци, както и ще намали риска от изпускането на опасни вещества от например асфалтови отпадъци.

Понастоящем намаляването на строителните отпадъци остава важен приоритет за ЕО поради количеството, което попада в депата за отпадъци и възможните опасности за околната среда. Това предшества предстоящото законодателство, което предлага до 2020 г. да се забрани депонирането на отпадъци от разрушаване на строителни обекти.

Разработването на новаторски технологии за рециклиране на асфалт е само част от решението на екологичните проблеми, съпровождащи пътното строителство. Държавите с успешни програми за рециклиране на асфалт, като например Нидерландия, също така имат стриктна държавна политика и схеми за стимулиране, които имат за цел да повишат употребата на рециклиран асфалт.

Критиците може и да твърдят, че екологичните предимства на пътно строителство винаги ще бъдат опетнени от факта, че пътищата водят до емисии на газове от превозни средства. При все това подобряването на екологичните предимства на пътищата, с които разполагаме в момента, каквато е и целта на проекта „Рециклирани пътища“, все пак ще има значителен принос.

Проектът продължи до края на 2012 г., когато се очакваше, че ще бъде направена препоръка до представителите на промишлеността и ЕО за това как следва да се използва рециклираният асфалт. С 300 милиона тона асфалт, които се произвеждат всяка година в Европа, и с над 10 000 дружества, участващи в производството или асфалтирането, вероятно окончателният доклад по проекта се очаква с нетърпение.

Междувременно, сигурно е разумно отново да погледнете пътя пред вас. Автобусът току-що тръгна.

Онлайн версия:

·         http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=ss-re-road&item=All&artid=25855

За повече информация вж. също:

·         CORDIS:  http://cordis.europa.eu/projects/rcn/90095_en.html

 

·         Уебсайт на проекта:  http://re-road.fehrl.org/

За контакт:

·         RTD-MEDIA-REQUESTS@ec.europa.eu


Европейска нощ на учените 2022 г.: