Религията и човешката същност. Класически идеи

4.jpg

Религията и човешката същност. Класически идеи

Нонка Богомилова

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=716
http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/4_0.jpg
В монографията е реконструиран този културно-теоретичен облик на понятието „религия“, който се формира от ключови фигури на философи и теолози, приемащи „човека“, „човешката същност“, „човешката природа“ като концептуално ядро на своя подход към нея. В тази концептуално-хронологична верига (от последната четвърт на XVIII до последната четвърт на  XX в.) са включени различни културно-философски направления: т.нар. спекулативна философия – трансценденталният идеализъм (И. Кант), „обективният“ идеализъм (Г. В. Ф. Хегел); романтизмът – „сантименталната теология“ на Ф. Шлайермахер; философската антропология на Л. Фойербах; историческият материализъм на К. Маркс; „разбиращата“ социология на М. Вебер; философско-историческата интерпретация на А. Тойнби; психоаналитичният подход на З. Фройд и еволюцията му у Е. Фром; екзистенциалисткият тип „теология без Бог“ на П. Тилих. В контекста на тези фигури и методи са разгледани в сравнителен план и подходите на редица други философи на религията, религиозни философи и философстващи върху религията хуманитаристи като: Ф. Ницше, С. Киркегор, А. Бергсон, Ж.-Ж. Русо, М. Бубер,  Г. Зимел,  Н. Бердяев, П. Бъргър и др. Така понятието „религия” се осмисля и обвързва с понятието и разбирането за човешката природа, за същността на човека като методологична матрица, като оптика към подбран историко-философски материал и на тази основа се предлага типология на съответни познавателни модели.

ISBN 978-954-322-339-8
Първо издание, 2011
Формат 60х84/16
366 стр.
Цена 8 лв.

Книгата можете да закупите в търговските обекти на издателството
или да поръчате в търговския отдел:


РЕКЛАМА:

***

Книжна борса и склад – 1113 София
ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 5, тел.: (02) 979 34 13, (02) 979 30 17

Книжарници – София
„Академична книжарница“ – ул. „15-и ноември“ № 1
(в сградата на ЦУ на БАН), тел.: (02) 987 97 86
„Иван Евстр. Гешов“ – ул. „Сердика“ № 4, тел.: (02) 870 45 08

Книжна борса – Пловдив
ул. „Филип Македонски“ № 29, тел.: (032) 64 25 33
e-mail: basbook_plovdiv@abv.bg

Търговски отдел – тел.: (02) 979 30 10, (02) 870 41 55, e-mail: baspress@abv.bg
Онлайн книжарница: www.baspress.com

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=716


Европейска нощ на учените 2022 г.: