Разказ №2: систематизирано изложение на идеите на гумильов с коментари от гледната точка на математическата социална динамика (и без формули) Част 2: Процеси в етносите и между етносите

Николай К. Витанов, Институт по механика – БАН

Златинка И. Димитрова, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

 

Етническото поле и историческото време

 


РЕКЛАМА:

***

            За да обясни единството на етносите, Гумильов въвежда концепцията за етническото поле.Наблюдението му е такова: често етносите не са организирани централизирано и не се управляват централизирано. Въпреки това се наблюдава единство на поведението на членовете на етническия колектив и еднотипна  реакция на околната среда от страна на членовете на този колектив – фиг. 1.

Фигура 1. Сещате ли се какво е изобразено на тази картинка? Хора, обединени от единно етническо поле и с еднотипна реакция към околната среда (казаци пишат писмо до турския султан).
Фигура 1. Сещате ли се какво е изобразено на тази картинка? Хора, обединени от единно етническо поле и с еднотипна реакция към околната среда (казаци пишат писмо до турския султан).

Концепцията за етническото поле се основава на представата, че поведението на живите организми и развитието на системите, съставени от живи организми, се регулира от биологични полета и като така, единството на биологичните групи се проявява не само във формата на организмите, но и чрез поведението им. Сериозен аргумент за наличието на етническо поле Гумильов вижда в наличието на явлението комплементарност – подсъзнателното усещане за близост или отчужденост (за което разказахме в първата част на разказа). Гумильов предполага, че етническите полета (подобно на другите полета), имат някакъв характерен ритъм на колебание. Близостта на ритмите на колебание у хора от дадена група поражда у тях чувство за взаимна близост (положителна комплементарност) и противопоставяне на останалите групи (ние сме си ние, а пък те са  други) – фиг. 2.

 

ЦЯЛАТА СТАТИЯ МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В “ДОПЪЛНЕНИЯ” БРОЙ НА БЪЛГАРСКА НАУКА, БРОЙ 98


Европейска нощ на учените 2022 г.: