Д-р Мартин Равуцов от ЦК „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

 

Мартин Равуцов е на 32 години, работи в лаборатория „Органичен синтез и стереохимия“ към Института по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН и е изследовател в Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ изграден по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“. Научната му работа е свързана с органичен синтез, получаване на нови съединения с определена активност (биологична и каталитична), както и подобряване на методите за получаване на вече известни съединения с висока добавена стойност.

През свободното си време обича да чете книги, да излиза с приятели, както и да спортува понякога.

Участие в проекта


РЕКЛАМА:

***

Неговата роля в проекта „Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ е да фиксира евентуално възникнали технически проблеми, както и да прави изследвания свързани с оползотворяването на отпадни продукти от различни растения. 

Това е една интересна съвременна област в химията, наречена биорафинерия. Тя се състои в това от отпадна биомаса да се извличат ценни продукти, които след това да намират приложение като градивни елементи за получаване на други полезни химични съединения. Тоест идеята на биорафинерията е да измести реално петролната химия като източник на суровини за фармацевтичната индустрия, финия органичен синтез и полимерната химия.

Настоящи разработки

Един от проектите в рамките на центъра, по които той и колегите му в момента работят, е за подобряване на ефективността на получаване на определени ценни химични продукти с многотонажно производство. Друго от направленията е разработване на нови методи за функционализиране на органични съединения. Трета насока пък е разработване на нови ефективни катализатори за определени химични трансформации.

Интересен факт

Може би повечето хора, когато чуят за химия, си представят една колба, в която се смесват определени реагенти и вътре става самата реакция. Това е така – ползват се и такива методи, но сега учените използват и т. нар. Химия в поток, чрез специални апарати позволяващи провеждането на химични реакции в поток. Този метод има редица предимства пред конвенционалната химия, като например по-висока ефективност и селективност, по-голяма безопасност и прилагане на реакционни условия, които са несъвместими с традиционните синтетични техники.

Ползи за индустрията и обществото

Основната полза от биорафинерията е, че тя намалява нашата зависимост от петролната химия като източник на суровини за енергетиката и промишлеността. Вече има редица международни компании с развойна дейност, които сами провеждат опити за вграждане на такива процеси, знаейки, че за в бъдеще това ще става все по-необходимо.

Очаквания за бъдещето

В близките десетина години Мартин Равуцов се надява да допринесе с работата си за развитието на българската наука, чрез което да можем да живеем в едно по-устойчиво общество.

 

Всички интервюта вижте в броя Лицата на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Повече вижте тук: https://nauka.bg/licata-opnoir-avgust/


Европейска нощ на учените 2022 г.: