Птици и вятърни турбини: изместване и бариерен ефект или заобикаляне и пълна адаптация

Проф. д-р Павел Зехтиджиев

Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, ул. Гагарин 2, 1113 София, България.

РЕЗЮМЕ

Вятърните турбини се считат за „екологично чист“ източник на възобновяема енергия, но не без потенциално неблагоприятно въздействие върху околната среда и особено върху птиците. Тъй като директната смъртност след сблъсъци и изместването на птиците от дадена територия се считат за взаимно изключващи се ефекти, този преглед включва също публикуваните данни за установената смъртност в действащи вятърни паркове. Тъй като в световната литература не е  посочен пример за значителен за популациите ефект от пряката смъртност от сблъсъци във ветрогенераторите би трябвало да се предложи висока степен на избягване и следователно потенциално се очаква да се наблюдава значителен бариерен ефект и други форми на изместване, които са разгледани подробно по-долу. Теоретичните въздействия на вятърните генератори върху птиците варират между отделните видове птици поради различията в морфологията, аеродинамиката и типа на полета им. Потенциалните кумулативни ефекти на множество инсталации за вятърна енергия често са предмет на обществени дискусии и засилен обществен интерес. Този преглед представя проучванията, които могат да бъдат класифицирани като „сива” литература, заедно с наличните в реномирани научни списания публикации за широко обсъждания бариерен ефект и всички форми на изместване в опит да се направят изводи за въздействието на вятърните турбини върху птиците.


РЕКЛАМА:

***

Ключови думи: загуба на местообитания, миграция на птици, смъртност на птиците, кумулативен ефект

Вятърната енергия е технология за производство на енергия все по-често използвана по целия свят, тъй като правителствата на повечето страни насърчават разработването на възобновяеми „чисти“ източници за намаляване на емисиите на „парникови газове“ и отрицателния им ефект върху изменението на климата.

Вятърните турбини се считат за най-чист източник на възобновяема енергия. Въпреки това често се обсъжда потенциално неблагоприятно въздействие върху особеностите на околната среда и особено върху птиците. Потенциално неблагоприятни ефекти върху птиците включват предимно смъртни случаи от сблъсък с въртящи се турбинни или безпокойство водещо до изместване на птиците от места за хранене или размножаване (Drewitt & Langston 2006; Hötker, Thomsen. & Jeromin 2006; Madders & Whitfield 2006; Rees 2012).

Птиците са засегнати от десетилетия от различни видове въздействия, дължащи се на създадени от човека структури като магистрали (Fajardo et al. 1998), електропроводи (Ferrer et al. 1991; Janss и Ferrer 1998; Penteriani 1998), радио / телевизионни кули (Stahlecker 1979; Smith 1985; Nelson and Curry 1995), вятърни електроцентрали (Orloff и Flannery 1992; de Lucas et al. 2007), стъклени прозорци (Klem 1990a, 1990b) и човешки дейности като отравяне (Harmata et съч., 1999) или други по-преки форми на преследване (Villafuerte et al.1998).

Смъртността на птиците след сблъсък с антропогенни структури е генерирала значителна научна литература. Оценката на въздействието на вятърните паркове доведе до ефективни мерки и планове за смекчаване, приложими за действащите вятърни паркове и публикувани в различни видове технически доклади (например Klem 1990b; Fajardo et al. 1998; Alonso and Alonso 1999). За разлика от тях сравнително малко материал за въздействието на вятърни електроцентрали е публикуван в рецензираната научна литература, въпреки наличието на многобройни публикации в „сивата“ литература. Списъкът с тези няколко изследвания, които са приети от научни списания за публикуване, включва практически само две публикации (например Barrios & Rodríguez 2004, de Lucas et al. 2004).

Например, последните проучвания на смъртността при сблъсък в планинския район Алтамонт в САЩ (например Hunt 2002, Smallwood & Thelander 2004) бяха прозрачно проведени в съответствие с приетите международни стандарти (Anderson et al. 1999) и значително допринесоха за обективните оценки на този показател в научните изследвания.

Цялата статия можете да прочетете в новия брой 132 на списанието. Изтеглете броя от тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: