Проучване на външна и вътрешна информация за стартиране на собствен бизнес (Образователен анонс към младия предприемач)

Автор: д-р Недялко Хр. Колев

Резюме. В статията се разглеждат основни моменти, свързани с проучване на информация за стартиране на малък собствен бизнес. Посочват се видовете информация, източниците на информация, методите и средствата за пазарно проучване. Конкретизират се етапите при провеждане проучването на информацията. Извеждат се препоръки за успешно стартиране на бизнес идеи.

Въведение

Наложително условие за всеки предприемач, който иска да стартира собствен бизнес е да събере, систематизира и анализира външна и вътрешна информация и тогава да пристъпи към осъществяване на бизнес идеята. Допуска се, че младите предприемачи нямат необходимия опит, но това не е основание да се отказват от своите идеи. В този ред на мисли се препоръчва да се прави нещо и да се получава обратна информация за това кое действа и кое не, защото, ако не се прави нищо от страх да не се сбърка, никога няма да се получи обратна информация и няма да се реализира или подобри дейността. (Канфийлд, 2005).


РЕКЛАМА:

***

Поднесената информация в настоящата статия е адресирана преди всичко към младия предприемач, желаещ да стартира малък бизнес, но информацията може да бъде полезна за всеки, който проявява интерес към разглежданата тематика. Статията е ориентирана към младите предприемачи в сферата на малкия бизнес, защото те нямат финансовите възможности както големите предприятия, които разполагат с маркетолози, икономически психолози и социолози, експерти и анализатори. Мотивите за написването на статията са както лични, така и продиктувани от основния акцент в „Лисабонската стратегия”, който намира продължение и в стратегия „Европа 2020”, отнасящ се за развитието на малкия и среден бизнес, като целта е намаляване на бюрокрацията и разходите за стартиране на бизнес и създаване на комфортна среда за развитие.

Целта на настоящата статия е да допринесе за образоването на младите предприемачи, като формира определени знания и умения, свързани с реализирането на бизнес идеите им.

За постигането на така формираната цел се изпълняват следните задачи:

1) Обосновава се необходимостта от набирането на външна и вътрешна информация при стартиране на собствен бизнес.

2) Разглежда се спецификата на външната и вътрешната информация.

3) Представят се методи и средства за пазарно проучване.

4) Извеждат се препоръки към младите предприемачи.

 

Изложение

Преди да пристъпим към разглеждането в детайли на процеса по проучването на информацията, предлагаме да изясним кои са представителите на малкия бизнес, тъй като уточнихме, че настоящата статия е с насоченост, предимно към младите предприемачи в този вид бизнес. По принцип, малките предприятия ги обединяват и разглеждат в група,  наречена „малки и средни предприятия” (МСП). Малките предприятия по природа са гъвкави, бързо реагиращи и приспособяващи се към динамичните промени в обкръжаващата среда икономически агенти. (Тодоров, 2000).   Малките предприятие отговарят на определени параметри, които се регламентират в Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)…

Прочетете цялата статия в оригинал в брой 93 на списание Българска Наука:


Европейска нощ на учените 2022 г.: