Проекта FRESH

plakat-fresh.jpg

Специфични цели • Да повиши обществената осведоменост в сферата на образованието, научните изследвания и иновациите чрез обширна информационна кампания • Да помогне за преодоляване на негативни стереотипи за учените, като ги представи като достъпни, творчески, загрижени и подкрепящи обществото личности; • Да разшири достъпа на гражданите до ползите от научната дейност, като по този начин въвлече науката и обществото в едно взаимно сътрудничество; • Да подобри комуникационните умения на активните учени, новатори и предприемачи; За постигане на тази амбициозна задача ще бъде организирана национална информационна кампания по различни медийни канали, с подробен план за популяризиране преди събитието, широко покритие по време на двете Нощи, както и последващи медийни събития. Информационната кампания ще включва ключовите послания на Нощта на учените, а именно „да доближи учените до широката общественост и да повиши информираността за научните и иновационни дейности с цел да постигне обществено признание на учените, разбиране на значението на научната работа върху ежедневието на гражданите, и да поощри младите хора да изберат научната кариера”, а където е приложимо, да поощрява прилагането на инструментариума на „Отговорна наука и иновации” (RRI), равенство между половете, творческо обучение и свежи идеи, достъпност, етични въпроси. Освен това, по време на Нощта/Нощите физически ще бъдат проведени многобройни дейности в различни градове – София, Пловдив, Варна, Русе и Плевен, както и дигитални – национални и международни – асоциирани събития организирани от партньорите и техни структури в Бургас, Благоевград, Стара Загора, Асеновград, Котел и Сливен. Събитията ще бъдат предимно насочени към млада публика, но и към родители, учители и други уважавани личности, както и към недостатъчно обслужвани групи (напр. такива от малки градове и селища, отдалечени места, маргинализирани малцинствени общности). За тази цел, наред с другите формати, ФРЕШ ще организира и проведе иновативни национални игри и конкурси (Фото/Видео ФРЕШ, Момичета ФРЕШ, Светлини ФРЕШ и т.н.), практически целеви събития с участие на публиката (Магия ФРЕШ), тематични дебати (напр. ГМО, качество на храните), отворени лаборатории (за всички научни и иновационни партньори) и т.н. Познатите формати, като научно кафе, дискусионно и шоу кафе, ФРЕШ ще обогати с привлекателно съдържание, което да осветли пред публиката огромното значение на науката в ежедневието. В подкрепа на усилията за преодоляване на отрицателите стереотипи, които сме си създали за учените и за да ги представим като достъпни, творчески и общителни членове на обществото с необикновени и вълнуващи задължения и кариери ще дадем възможност на публиката да се срещне лично с тях или да прочете характерни статии за български учени, вкл. за такива спечелили различни европейски стипендии, национални и европейски конкурси. ФРЕШ ще организира обучение за презентаторите преди събитията и ще им осигури помощ от опитни комуникатори (напр. от възпитаниците на Лаборатория за слава). Ще популяризираме инструментариума на Отговорна наука и иновации, с което ще подобрим достъпа на гражданите до резултатите от научните изследвания, ще ангажираме в по-голяма степен обществото с науката, ще създадем интерес към науката от момичетата, както и от не достатъчно представени групи, вкл. и такива със слухови и зрителни нарушения. Кампанията цели участието на над 3,5 млн. души от участващите страни и над 30000 души директно ангажирани в събитията за 20 месеца.

Internal banner image(s)

BANER.jpg

Основна цел на предложената дейност е да подобри общественото разбиране за науката и да повиши ангажираността на науката към проблемите на обществото.


Европейска нощ на учените 2022 г.: