Проект на Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция  „Наука“ на e-mail: d.lesseva@mon.bg  и i.dimanachka@mon.bg

до 18.04.2018 включително

Настоящия Правилник се издава на основание чл. 7а от Закона за насърчаване на научните изследвания и отменя Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и
научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (обн., ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.).
 Правилникът урежда организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“, която има за цел да подпомага съответните държавни органи при
формиране на ефективна и ефикасна национална политика в областта на научните изследвания, насочена към постигането на високи конкурентоспособни научни резултати, както и извършване на анализ на ефективността на инвестициите в научни изследвания за иновации и растеж на икономиката.
 Чрез въвеждането на ефективна система за оценка на научноизследователската дейност ще се създадат условия за наблюдение на постигнатите резултатите от научната дейност, осъществявана от научните организации и висшите училища в страната.
 Наблюдението и оценката на научноизследователската дейност ще се извършват на основата на малък брой индикатори, балансирано отразяващи постигнатите резултати и въздействието им върху бществото и икономиката. Количествено измеримите наукометрични показатели от световните бази данни ще позволят една прозрачна, независима и обективна оценка по три основни критерия – научни резултати, резултати по отношение възпроизводството и развитието на академичната общност в България и обществено и икономическо въздействие на
получените научни резултати.
 Независимите източници на информация, необходими за оценката, са:
информация от световните научни бази данни (SCOPUS, Web of Science, ERIH
PLUS), световните и европейски патентни бази данни, Регистъра за научната дейност в Република България, Регистъра на завършилите студенти и докторанти, Регистъра на академичния състав на висшите училища, Регистъра на висшите училища, базите данни на Националния център за информация и документация, отчети за дейността на Фонд „Научни изследвания“, както и данни, предоставени от самите висши училища, научни организации и ФНИ.
 С цел нормиране спецификата на цитируемост в отделните научни области (съгласно ISI Web of Science) се въвежда коефициент к, който се актуализира всяка година.

Източник: https://www.mon.bg/bg/100164


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: