Пресконференция на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика по проект за бързо реагиране на химични, биологични, радиологични Ð

INRNE-EMERSYS.JPG

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН (ИЯИЯЕ) организира пресконференция на 10 юни 2015 г., (сряда) от 10.30 часа в хотел „Фламинго Грант“, к.к.“Албена“, на която ще се представят резултати от съвместно учение по проект EMERSYS.

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/INRNE-EMERSYS.JPG

Проектът EMERSYS „Към интегрирана система за съвместно трансгранично откриване и хармонизирани процедури за бързо реагиране на химични, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) аварии”, код MIS ETC 774, е по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г. Той има за цел да осигури навременно откриване на трансграничен пренос на вредни емисии на ХБРЯ агенти между Румъния и България в Дунавския регион, да обучи специалисти в областта на откриване на ХБРЯ агенти и да съгласува националните процедури за бързо реагиране при ХБРЯ аварийни ситуации.

Партньори по проекта са Националния институт по физика и ядрено инженерство “Хория Холубей” и Генералния инспекторат за извънредни ситуации (ГИИС) – Румъния, Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГД ПБЗН) към МВР и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН (ИЯИЯЕ) от България.

На 28 и 29 април 2015 г. се проведе съвместно учение по проект EMERSYS на тема организиране и извършване на съвместна интервенция със сили и средства, принадлежащи на ГИИС от Румъния и ГД ПБЗН от България, с цел да се намалят последиците от извънредни ситуации, причинени от настъпването на транспортни произшествия с участието на промишлени и радиологични химически вещества, на границата между двете държави.


РЕКЛАМА:

***

Проектът е част от програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013, по Специфична цел № 3 – Устойчивост на истинската стойност на природните ресурси чрез разумна експлоатация и ефективно опазване на околната среда, Приоритетна ос 2: Околна среда – Устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и подобряване на ефективното управление на риска в трансграничния регион, Ключова област на интервенция: 2.2 – Развитие на съвместна инфраструктура и служби за предотвратяване на влиянието на природни и причинени от човека кризи, включително съвместни аварийни услуги и ответни действия и се осъществява за период от 24 месеца (юли 2013 – юли 2015). Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие и е от изключително значение за националната сигурност на Република България.

Семинарът за оценка на резултатите след проведеното съвместно учение по проект EMERSYS ще се проведе на 10 и 11 юни 2015 г. в хотел “Фламинго Грант“, к.к.“Албена“.

 Източник: http://bas.bg/Европейска нощ на учените 2022 г.: