[ПОДКАСТ] ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „CLEAN&CIRCLE” – РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

С участието на: проф. дбн Яна Топалова (Координатор на Центъра „Clean&Circle”); проф. дфн Анастас Герджиков и гл. ас. д-р Михаела Белухова

 

Представяне на Центъра по компетентност, неговото развитие и потенциала на учените в него за разработване на чисти технологии. Във видеото ще видите проекта на сградата, както и нейната функционалност, възможността която тя и целите на проекта дават за по-качествен и изследователски образователен процес. Ще надникнем в една от лабораториите на Биологически факултет и ще научим повече за индикаторните технологии и тяхната приложимост.

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: