Партньорска мрежа за младежки дейности и инициативи „мажор”

voenna1.jpg

 гл. ас. д-р Елица Стоянова Петрова

 НВУ „Васил Левски” Велико Търново

 

Резюме

 Цел на настоящата статия е представянето на необходимостта от реализирането на младежки дейности и инициативи и разглеждането на подобен успешен пример.


РЕКЛАМА:

***

 Обекти на статията са: партньорската мрежа за младежки дейности и инициативи „Мажор”, национални програми в областта на младежките дейности и инициативи,  някои образователно-творчески дейности  и инициативи при работа с младежи и младежки организации.

 Ключови думи: младежки дейности и инициативи, национални програми за младежки дейности и инициативи, управление на проекти

 JEL O: Economic Development, Technological Change, and Growth O1: Economic Development O10: General

 

Вместо въведение

  В периода 2006 – 2008 година имах възможността да работя в „Младежки дом” Велико Търново в сферата на образованието, младежки дейности и инициативи,  социална работа с деца и младежи от региона. По-долу е направена кратка ретроспекция и анализ на проект “Партньорска мрежа МАЖОР” („Младежки дом” Велико Търново бе участник в проекта и съдейства за неговото разгръщане), представени са резултатите от него, обоснована е необходимостта от реализирането на подобни младежки инициативи.

 С реализирането на проект “Партньорска мрежа МАЖОР” от екипа на младежки център „Мажор” –София през периода 2003-2007 година се постигна повишаване на  капацитета на неправителствените и обществени организации и институции по отношение на неформалното образование и достъпа до информация и материали по програма „Младеж” и програма „Младежта в действие”. С реализирането на дейностите се подобриха условията за получаване на информация, консултации и обучения на местно и регионално ниво за разработване на проекти и за ефективното включване в двете горепосочени програми.  Акцентът беше поставен върху участието в „Европейска доброволческа служба” – за младите хора, като доброволци по различни доброволчески проекти в чужбина, върху подготовката преди заминаването им за чужбина; върху приемането и изпращането съответно от и в държавите от европейския съюз  доброволци,  върху запознаването и прилагането на  положителния международен опит в сферата на младежките дейности и инициативи. Заедно с чуждестранните партньори се изготви методология за подготовка на менторите, които работят с чуждестранните доброволци в България. Разработиха се подходящи упражнения и игри за работа деца и младежи.

 В реализирането на партньорската мрежа взеха участие представители на младежки организации от цялата страна. От началото на 2006 година се установяват контакти с чуждестранните организации от Италия, Полша, Румъния и Словения, които притежават дългогодишен опит в работа по програма европейската програма „Младеж”.

 Основната цел на проекта бе реализиране на партньорска мрежа от младежки неправителствени организации, активното им участие в програмите „Младеж” и „Младежта в действие” и реализирането на ефективна местна и регионална младежка политика.

 Конкретни цели бяха:

 1.        Да се привлекат различни младежки домове и центрове за участие в единна партньорска мрежа.

 2.        Да се проучат интересите, потребностите и проблемите на младите хора, младежките работници, младежките лидери и младежките структури по отношение на участието им в програма „Младеж”.

 3.        Да се разработят инструменти за разпространение на информация и материали за популяризиране на програма „Младежта в действие”.

 4.        Да се обучат представители на организации за работа в мрежа (общо 60 човека), за да предоставят информация, консултации и провеждат обучения по програмите „Младеж” и „Младежта в действие” (общо около 360 участници в семинари, които реално се проведоха от центровете МАЖОР по места).

 5.        Представители на организациите от мрежата – младежките работници и лидери да се запознаят с опита на чуждестранните партньори, да се създадат контакти с тези организации.

 6.        Да се проведе национална кампания и младежки форум за популяризиране на дейността на партньорската мрежа и се разработят проектни инициативи по програма „Младежта в действие”

 Бенефициенти на проекта бяха:

 Ø   различни младежки неправителствени организации на територията на република България, като преките участници в проекта, общо около 400 – младежки работници, специалисти по младежки дейности и младежки лидери и доброволци, придобиха нови знания и умения, и създадоха перспективни партньорски взаимоотношения с колеги и връстници от страната и чужбина

 Ø   деца и младежи в неравностойно положение

 Ø   местните и регионални власти, с които си партнират младежките домове и центрове от мрежата

 Ø   всички младежи на възраст между 15 и 25 години, студентски структури, средни училища и неформални групи на територията на общините, в които се реализира проекта

 С цел популяризиране на партньорската мрежа се създаде фото и медиен архив, изгради се интернет сайт, където се публикува информация за проекта, новини, актуална и систематизирана информация за всички организации, които участват в мрежата и за чуждестранните партньори – контактна информация, материали, фотографии, презентации за инициативи, дейности и проекти; полезни връзки, обмен на образователни материали, положителен опит, практики и проекти, текущи и предстоящи конкурси, кампании, финансиращи програми, форми за обратна връзка тип „електронна анкета“ или „формуляр“, любопитни факти и др.

 За осъществяването на дейностите по проекта бяха привлечени представители на местните младежки и студентски организации, домове за деца и юноши и образователни институции.

 В периода 2006 – 2007 по проекта се проведе Национална кампания за популяризиране на програма „Младежта в действие”, която включваше:

                   провеждане на пресконференции по места с участие на представители на местни и регионални медии, национални печатни и електронни медии;

                   разпрострняване на рекламно-информационен пакет за кампанията, който съдържа плакат на кампанията, листовка с основните принципи на младежкото участие, стикер, дипляна с информация за дейността на всеки от членовете на мрежата и др. Информационният пакет се разпространи до всичките 264 общини в страната, до областните администрации, до младежки организации и НПО, които работят с млади хора, до държавни институции, медии и др.;

                   провеждане на национален и международен конкурс на тема “Активни млади граждани. Защо?”

                   представяне на успешно реализирани проекти по програма МЛАДЕЖ по места;

                   провеждане на обучения за млади лидери, от центровете по места и други.


 

http://image.nauka.bg/voenno.delo/voenna1.jpg

 

Снимка 1: Работна среща на представители по проекта, гр. Варна 2007 г.

 

 

 Работни методи и междукултурно измерение

 При реализирането на проекта се използваха следните методи на работа:

 Ø    Работа в екип. По проекта бяха създадени: основен екип, който координираше цялостната дейност и местни екипи, които включват местните координатори, младежки работници и млади хора.

 Ø    Работа в малки групи. По време на работните срещи, обучителните семинари и тренинги се работеше в малки групи, като с помощта на фасилитатори се постигаше по-голяма ефективност.

 Ø    Използване на метода „Връстници обучават връстници. Предимствата на този метод се използваха при провеждането на обучения по места.

 Ø    Дискусии, работа в малки групи и фокус групи

 Междукултурното измерение се основава на насърчаване комуникацията между участниците от различни градове и държави, насърчаване на взаимното разбирателство, толерантността и борбата против расизма, като участниците работят ръководени от принципите на взаимното уважение и зачитане мнението на другата страна.

 

 

http://image.nauka.bg/voenno.delo/voenna2.jpg

 

  Снимка 2: Демонстрация на различни работни методи, гр. Варна 2007 г.

 
 При осъществяването на обучителните семинари се  използваше богатство от разнообразни методи на неформалното обучение – от привидно прости игри до прилагане на специфични умения: работа в екип и малки групи, дискусии, фокус групи, анкети и др. Използваха се хумор, музика, песни, танци, цвят, движение и различни видове технически средства, при равнопоставено участие, които сближават и гарантират трайни знания, нови умения, спомени и приятелства, и спомагат за създаване на устойчиви партньорства. По този начин се постигна равнопоставено участие на всички участници. Акцентира се върху опита на чуждестранните партньори в подготовката на младежите, които предстои да работят по ЕДС -проекти, за подготовката и работата на менторите, при работата с младежи в неравностойно положение.

 
 

http://image.nauka.bg/voenno.delo/voenna3.jpg

 

Снимка 3: Партньори

 

 

 Ефективност и резултати

 В рамките на проекта:

 Ø   се изработи план за прилагане на Стратегия за устойчивост, развитие и популяризиране на младежката партньорска мрежа.

 Ø   повиши се информираността на младите хора и младежките организации относно програмите „Младеж” и „Младежта в действие и на тази база се повиши техния интерес към програма „Младежта в действие”;

 Ø   реализираха се обучителни курсове и семинарина територията на странатас цел придобиване знания и умения за разработване на проекти по програмите „Младеж” и „Младежта в действие” и на тази база се осъзна ползата, необходимостта и предимства от реализирането на проекти по програмите „Младеж” и „Младежта в действие

 Ø   утвърдиха се  стари и се създадоха нови партньорства както между младежките организации на територията на република България така и с и между чуждестранни такива;

 Ø   повиши се ангажираността на местните власти, организации, институции, печатни и електронни медии с проблемите на младите хора и младежката политика.

 На територията на република България взеха активно участие 9 Младежки домове от градовете: София, Велико Търново, Стара Загора, Враца, Добрич, Сливен, Търговище, Варна, Горна Оряховица, Пазарджик. Чуждестранни представители се включиха от страните: Словения, Словакия, Румъния, Полша, Чехия, Италия.

 Към момента –  октомври 2011 година партньорската мрежа за младежки дейности и инициативи „МАЖОР” е логично продължена от младежки център „МАЖОР”  – София. Основната цел на функциониращия център е да се повиши мотивацията на младите хора за личностното им изграждане и развитие, да се стимулира активното им участие в развитието на общността и в обществения живот, като се създадат условия за предоставяне на безплатни, достъпни и качествени услуги, отговарящи на европейските ценности и стандарти и на интересите и потребностите на младите хора, младежките и студентски организации и структури, неформални групи и клубове от София и областта.

 Проектът се реализира от Център за неформално образование, София. Услугите, които Младежки център “МАЖОР” предлага са  безплатни и са в следните направления:

 ü   Изкуство, култура и традиции;

 ü   Здравословен начин на живот и екологична култура;

 ü    Психично здраве;

 ü    Младежко участие и гражданско образование;

 ü    Социална интеграция на деца и младежи със специални нужди;

 ü    Продължаване на образованието в България и в чужбина, избор на специалност;

 ü    Младежко предприемачество и заетост;

 ü    Изработване и управление на проекти по Европейски програми.

 Кратка ретроспекция вместо заключение

 2007 -2008 година. Младите хора на България имат уникалния шанс да живеят в динамично време на социално-икономически промени, които поставят пред тях предизвикателства, изискват умения за повишена адаптивност и им предоставят възможност за личностно изграждане,  развитие и реализация. В този процес държавата поема своите функции да подкрепя младите хора, да създава условия за тяхното неформално образование, обучение и развитие, както и възможности за успешно реализиране на творческия и трудов потенциал на младежта. Един от отговорите на правителството на потребностите на младите хора е Националната програма “Младежки информационно – консултантски центрове”.

 

Дейностите по програмата се реализират чрез интерактивни методи и техники (неформално образование) в следните направления:

 

ü   Гражданско участие и социално включване

 ü   Възможности за избор и продължаване на образованието

 ü   Трудова реализация и заетост

 ü   Младежко предприемачество

 ü   Здравословен начин на живот

 ü   Творчески потенциал

 ü   Опазване на околната среда

 ü   Мобилност

 ü   Изработване, реализация и управление на проекти

 ü   Доброволчество

 

2009 година. С Постановление на Министрески съвет № 231 от 25.09.2009 г. Националният център „Европейски младежки програми и инициативи” приема администрирането на две национални програми (Програма за младежки дейности 2008 – 2010 (ПМД) и Национална програма „Младежки информационно – консултантски центрове“ 2007 – 2010 (МИКЦ), които до тогава се администрираха от Главна дирекция „Политика за младежта”. На 18.11.2009 г. на свое заседание Министерски съвет утвърждава и промените в текстовете на Националните младежки програми, което направи възможно и тяхното официално стартиране от името на националния център „Европейски младежки програми и инициативи”.

 2010 година. Националните младежки програми продължиха своето действие и през 2010 г. Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на националния център „Европейски младежки програми и инициативи” – „http://www.youthbg.info“.

 2011 година. По настоящем Националната програма „Младежки информационно – консултантски центрове“ е включена в Националната стратегия за младежта (2010-2020).

 

Литература:

 Национална програма „Младеж”

 Национална програма „Младежта в действие”

 Национална програма „Младежки информационно – консултантски центрове“ 2007 – 2010 (МИКЦ)

 Петрова, Е., Образователно-творчески дейности  и инициативи при работа с деца и младежи, ИК НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2011

 Постановление на Министрески съвет № 231 от 25.09.2009 г.

 Програма за младежки дейности 2008 – 2010 (ПМД)

 http://www.mikc.bg/node/430

 http://www.youthbg.info

 

Статията се основава на лична работа на автора по разгледаната проблематика.

 Снимковия материал е от личния архив на автора.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: