Отговорни изследвания и иновации (ОИИ)

RRI Tools.png

Сдружение „Форум Наука“ взе участие в консултативния съвет по проект Отговорни изследвания и иновации (ОИИ).

 

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/RRI%20Tools.pngОтговорни изследвания и иновации (ОИИ): сближаване на науката и обществото

 Отговорни изследвания и иновации (ОИИ) има за цел да изгради връзки между изследователите, граждани, бизнес и образователните институции, за да могат те да си сътрудничат в хода на целия процес по изследване и иновации и с това да допринесат за резултати, който са ценни за обществото и отговарят на неговите нужди.

 Темата за ОИИ е залегната в основата на рамковата програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия. Нейната основна цел е да отговори на големите предизвикателства на нашето време (климатичните промени, енергия, здраве и др.) и да насърчи интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа. Тази концепция все още е на етап развитие и за да бъде приведена в изпълнение, е необходимо да се откроят инструменти за нейното прилагане.


РЕКЛАМА:

***

ОИИ инстументариум: от анализ до практическа общност

 ОИИ инструментариум е тригодишен проект (2014 – 2016), който се финансира по 7-ма рамкова програма (FP7) на Европейската комисия. Консорциумът е изграден от 26 партньори, които покриват 30 страни от европейското научноизследователско пространство.

 В рамките на този проект се разработва инструментариум, с помощта на който да се прилагат отговорни изследвания и иновации в Европа. Посредством сътрудничество с всички заинтересовани страни ще бъде сформирана практическа общност, която да въведе в употреба, да доразработи и обогати инструментариума.

 Изграждането на практическата общност се осъществява с помощта на 19 национални центъра, т. нар. ОИИ центрова, който да привлекат максимален брой институции и отделни индивиди, работещи в тази сфера. Проектът се осъществява на три етапа и се основава на постоянен диалог с всички заинтересовани страни.

 

Повече за проекта:

 http://www.rri-tools.eu/about-rri

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: