Организираната престъпност в Дагестан – Стратегическо предизвикателство за националната сигурност на Руската федерация

Абстракт: Статията анализира криминогенните фактори в Дагестан и влиянието на криминогенната обстановка в региона върху локалната и националната сигурност на Русия. Използваните справочни материали са от официални източници и позволяват подкрепа на анализа с точни количествени и качествени данни. Посочени са конкретни примери от практиката на превенцията на престъпността. Заключението акцентира върху спецификите на наблюдаваното явление и отличимостта му от престъпността в общонационален план.

Ключови думи: криминогенни фактори, криминална статистика, тероризъм, организирани групировки, мерки на държавните органи, криминологичен анализ.

Криминогенните фактори в Дагестан

Елементите на анализ на статистиката и контролните политики по отношение поставената за изследване тема ще бъдат показани чрез анализи и представяне на проблема за определен времеви период. Той е предвиден да обхваща 2007 г. до 2018 г. По този начин ще се направи опит да се достигне до същността на проблема за престъпността и противодействието на престъпността в Република Дагестан.

Географско местоположение на Република Дагестан в Руската федерация


РЕКЛАМА:

***

При изследване на престъпността в такъв етнически регион като Дагестан трябва да се вземе предвид комплексът от социално-икономически, геополитически и етно-психологически фактори, които влияят върху неговото състояние, структура и динамика.

 • Дагестан е най-южната република на Русия, граничеща с Азербайджан (като дължината на границата е 318 км), с Грузия – 145 км, а чрез морските пространства републиката граничи с Иран, Туркменистан и Казахстан. 
 • Дагестан е полиетнически регион, в който живеят повече от 30 етнически групи, включително 18 местни говорещи на собствените си езици. 
 • Съотношението между градското и селското население е 40 на 60%. 
 • В републиката има 931 „Джума“ джамии, 13 ислямски университета и 33 клона и 136 медресета. 
 • Сериозна опасност за конституционния ред на Република Дагестан е религиозното екстремистко движение „уахабизъм“, финансирано от чуждестранни екстремистки организации, чиято цел е да свалят съществуващата държавна система и да създадат суверенна ислямска държава в Северен Кавказ.

По този начин, криминогенната ситуация в Дагестан и характеристиката на престъпността на нейната територия се влияят от редица противоречиви тенденции.

Първо, това е влиянието върху престъпността на новата геополитическа ситуация, станала възможна в условията на временна загуба на федерален контрол над Чеченската република, като определен вид „фронтови регион“. 

На второ място е влиянието на сложната междуетническа ситуация въз основа на разделението на властта между представителите на отделните народности. На трето място следва да се има предвид влиянието на много чувствителни приватизационни процеси, които водят до разделянето на предишната обща собственост на народа и нейното изземване от шепа олигарси. 

Четвърто, въздействието на сложни процеси и духовни порядки, породило някои религиозни противоречия и фундаменталистки влияния, масова миграция, най-висока безработица в Русия, възраждането на тази основа на племенните чувства за справедливост, за да се оправдае мотивацията на престъпления от егоистична ориентация, религиозна нетърпимост, отмъщение и т.н. Тези и други обстоятелства, които се обединяват в сложната криминогенна ситуация в Дагестан, поради публичния си резонанс привличат вниманието на федералните медии и руската общественост върху Дагестан като най-уязвимия и криминално напрегнат регион.  

Анализ на статистическите данни

Коефициентът на структурно изместване, изчислен по формулата, т.е. съотношението на сумата на разликите в процентите на структурните елементи спрямо общия брой структурни елементи е 3,5. Стойността на коефициента е изключително голяма, тъй като за повечето други региони на Русия неговата стойност варира между 1,2 и 2,0. По този начин, в своите специални агресивно разрушителни качества, престъплението в Дагестан е в периферията на „криминологичната област“ на Русия, характеризиращо се с най-деформирана структура. Динамиката на коефициента на структурното изместване показва, че по отношение на качествените параметри структурата на престъплението в Дагестан все повече се „отклонява“ от структурата на престъплението в общофедерален план. 

Допълнителните изчисления на специалния индекс на тежестта на структурата на престъпността в Дагестан по отношение на тази на Русия като цяло показват несъмнения факт, че престъплението в Дагестан се различава значително от структурата на насилствената престъпност в Русия.

Отбелязвайки изключително високия агресивен компонент на престъпността в Дагестан, трябва също да се има предвид, че, както разкриват криминолозите, увеличаването на индекса на тежестта на престъпността е показател за високата латентност на престъпността, която е много характерна за проучвания регион.

Факт е, че редица криминологични изследвания установяват, че хулиганството, чието ниво на регистрация е най-зависимо от противоположната дейност на правоохранителните органи и от прага на търпимостта на населението, е обратно свързано с други по-опасни, сложни и изострени прояви на насилие. Точно през периода 1992-1998 г., този ефект на противопоставяне на разрушителните прояви на агресия в Русия като цяло е значително намален: ако през 70-те години на XX век дялът на хулиганството в структурата на престъпността варира между 15-20%, тогава в посочения период той е 4,4 – 7,2%. Ето защо, отношението на дела на насилствените престъпления към дела на хулиганството в структурата на престъпността в Русия е изключително високо (от 0,51 до 0,75). В Дагестан обаче, това съотношение се оказва дори по-високо, което е доказателство за ниската превантивна дейност на органите на вътрешните работи в условията, когато престъпните прояви на агресия са основният проблем на върховенството на закона в Дагестан. Същото се потвърждава и от изследването на съотношението на дела на грабежите и обирите. 

В периода до 2000 г., в една трета от районите на Дагестан броят на регистрираните грабежи надхвърля броя на регистрираните обири, което свидетелства за особеното естество на проявата на престъпната агресия в Дагестан – по-открита, смела и по-опасна за живота.

През 1998 г. в Дагестан, регистрираните убийства са 2 пъти повече от криминално причинените тежки телесни повреди, докато на територията на цяла Русия тази година като цяло отношението на тези престъпления е 0.59. През 2002 г. в Дагестан са регистрирани 187 убийства и 143 умишлени причинявания на тежка телесна повреда.

Кола на терорист-самоубиец, взривена в Махачкала преди да достигне целта си. /Източник: Алекс Григориев, Дагестан – Новата Чечня за тероризма? http://e-vestnik.bg/8103/dagestan-novata-checheniya-na-terorizma/ /

През 2010 г. тогавашния президент на Русия, Дмитрий Медведев настоява правоохранителните органи да продължат „твърдата линия“ спрямо бунтовниците, действащи в Северен Кавказ“. Медведев заявява: „Те просто трябва да бъдат унищожавани, което да се прави твърдо и да се върши систематично“. 

Гордън Хан (Gordon Hahn), професор към научно-образователната програма за изследване на тероризма в Монтерейския институт за международни проучвания, дава следната оценка за причините, породили ситуацията в Северен Кавказ: „Частично проблемът произтича от масовата бедност и липсата на възможности. Добавете липсата на демокрация, процъфтяващата корупция, засегнала и официалното ислямско духовенство, което дискредитира официалния и традиционен за региона сунитски ислям. Съответно хора от младото поколение започват да търсят „чистия Ислям“ и в редица случаи възприемат идеите на джихада. Има и друг аспект: културите на кавказките народи до голяма степен са формирани от местните кодекси на поведение – т. нар. адати, които включват задължително кръвно отмъщение. И на последно място, поради релефа на региона е крайно трудно да се издирват местните джихадисти и да се предотвратява проникването на муджахидини от чужбина.“

Гордън Хан обръща внимание и на други фактори: „Декларацията за създаване на Кавказко емирство и фактът, че го подкрепиха водещи мюсюлмански богослови и теоретици на джихада, отвориха канали за финансиране на бунтовниците в Северен Кавказ от страна на мюсюлманите в близкоизточните страни и държавите от Персийския залив. Освен това, към движението се присъедини по-активното младо поколение джихадисти от Русия и чужбина.

По подобен начин разглежда проблемите на Дагестан и историкът Маирбек Вачагаев, аналитик от фондация „Джеймстаун“: „Безспорно Москва би желала да постигне в Дагестан същото умиротворение, което постигна в Чечения. Но всъщност тъкмо тази „умиротворена“ Чечения бе в основата на днешните събития в Дагестан, Ингушетия и Карачаево-Черкезия“. „Освен ескалацията, свързана с въоръжените бойци, в Дагестан виждаме и ескалация на криминалната престъпност, свързана с преразпределението на собствеността. Естествено има и етнически конфликти – някои от тях се точат векове наред. Сиреч Дагестан е микро-Русия, със същите проблеми като в цяла Русия. Те обаче е много по-трудно да бъдат решавани, тъй като в Дагестан действат закони, регулирани от местните общности, които постоянно влизат в противоречия помежду си“, добавя експертът.

Мерки на регионалните и федералните власти за превенция на организираната престъпност в региона 

Президентът Дмитрий Медведев подчерта, че проблемът с Дагестан и Северен Кавказ трябва да бъде решаван не само чрез силови методи: „Задачата ни е да създадем нормална среда за живот на територията на южните ни републики. Това включва на първо място социално-икономическа среда, създаване на нови работни места, откриване на нови производства, стартиране на нови инвестиционни проекти.“

Мнение, което споделя и Ширийн Хънтър: „В дългосрочна перспектива положението може да се подобри само чрез решаване на социалните и икономическите проблеми, подобряване на условията за живот и за борба срещу корупцията“. 

През 2014 г. републиканската програма по профилактика на правонарушенията е държавната програма на република Дагестан «Обезпечаване на общественият ред и противодействие на престъпността в република Дагестан за периода 2015-2020 г.», утвърдена с постановление на правителството на република Дагестан от 22.12.2014 № 659 и включваща в себе си 5 подпрограми:

 1. Обезпечаване на обществения ред и противодействие на престъпността в република Дагестан за периода 2015-2017 г.;
 2. За противодействието на корупцията в република Дагестан за периода 2015-2016 г.;
 3. Повишаване на правовата култура на населението на Република Дагестан за периода 2015-2016 г.;
 4. Комплексно внедряване и използване на спътникови навигационни технологии ГЛОНАСС в република Дагестан за 2015 г.»;
 5. «Повишаване на безопасността на пътното движение за периода 2015-2020 г.».

През 2018 г., руските медии съобщиха, че в резултат на неуспешните резултати, които се «постигат» от тези програми, на 6 февруари 2018 г., беше арестувано цялото ръководство на правителството на Дагестан в столицата на руската република бяха извършени повсеместни обиски,. Временно изпълняващият длъжността премиер Абдусамад Гамидов е бил задържан от служителите на Федералната служба за сигурност (ФСБ) „. 

Спецчастите арестуват вр.и.д. премиер на Дагестан Абдусамад Гамидов./източник: Снимка: РИА „Новости“/

Също така са арестувани двамата вицепремиери Шамил Исаев и Раюдин Юсуфов, редица министри и висши чиновници. Спецслужбите извършиха обиски в домовете и кабинетите им. На тях са им повдигнати обвинения в измами при изразходването на пари от хазната за социални нужди. 

Мерките, взети съвместно със звената на ФСБ и други правоохранителни и държавни структури на републиката, значително неутрализират бойния потенциал на бандитe и минимизират терористичните заплахи и предотвратяват терористичните актове. На криминогенната ситуация влияе и незаконния трафик на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Дейността по идентифицирането на нелегалното производство на оръжие и превръщането на травматични и газови оръжия в бойни изисква повече внимание.

От своя страна заместник-министърът на вътрешните работи на Дагестан, Ахмед Баталиев, отбеляза, че през последните 6 месеца на 2018 г. е налице увеличение на престъпността с 4,5%.  Най-високата престъпна дейност е отбелязана в Буйнакск, Избербаши, Южно-Сухокумск, в Кизилюртовски, Агулски, Акушински, Гергебилски, Левашински, Новолакски, Ногайски, Рутулски, Сергокалински, Тляратински и Хунзахски райони. Разкрити са 6 278 престъпления и са установени 4710 лица, които са ги извършили. По-малко престъпления са извършени, като посегателство върху живота на служителите на реда, умишлено убийство, тежка телесна повреда, грабежи, изнасилвания, палежи и хулиганство.

След постигнатите резултати от 6-те месеца на 2018 г. е възможно да се постигне положителна динамика в борбата срещу незаконния трафик на оръжия, боеприпаси, експлозивни материали. 162 огнестрелни оръжия са изтеглени от трафик. В градовете и областите бяха заловени 128 огнестрелни оръжия, включително 14 автомата. Като част от текущите мерки за сигурност, правоохранителните органи откриха и унищожиха 3 блиндажа и 13 тайници с оръжие, имущество и продукти на членове на диверсионно-терористически групи. При оказване на въоръжена съпротива бяха неутрализирани 18 активни членове на бандитски групи, 74 бяха арестувани и 4 поддръжници на бандитските групи  бяха склонени да да се придадат подземно ниво. Регистрирани са 11 факта на посегателство над живота на служителите на реда, в резултат на което 6 души загинаха и 8 са ранени.

Данните към 12 декември 2018 г., са от отдела на ООН по наркотици и престъпност(UNODC), който е водещата международна агенция, работеща в областта на контрола над наркотиците и превенцията на нарастването на престъпността. Създаден през 1997 г., този отдел обединява Програмата на ООН по контрол над наркотиците (United Nations Drug Control Programme) и центъра по предупреждение за международна престъпност (Сenter for International Crime Prevention). Те обобщават показателите на престъпността в Русия, които отразяват количеството престъпления, регистрирани от правоохранителните органи в течение отчетния период.

Сравнителен анализ на нивото на престъпността в различните региони на Руската федерация

Справочни данни за престъпността в Дагестан 2014-2018 г.


Показатели, отчитащи престъпността за периода 2014 – 2018 г.

Заключение

С оглед на изложеното по-горе, има всички основания да се твърди, че характеристиките на най-много опасни форми на престъпност и агресия в Дагестан качествено се отличават от федералната престъпност и в силата на смесването на агресивността, то тя придобива специфични оригинални елементи, причините и последствията, от които трябва да бъдат внимателно установявани. 

Библиография

 1. РИА «Новости»; Русия арестува ръководството на Дагестан за корупция; по http://old.segabg.com/article.php?id=892571
 2. Портал Генеральная прокуратура Российской Федерации, Портал правовой статистики, http://crimestat.ru/http://crimestat.ru/regions_table_total
 3. Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики: http://crimestat.ru/offenses_map
 4. Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики: http://crimestat.ru/regions_chart_total
 5. Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики: http://crimestat.ru/social_portrait

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: