Октомврийска социалистическа революция

Октомврийска социалистическа революция


1917 г. — 8. III (23. II)
Стачка на 90 хиляди работници в Петроград.

1917 г. — 9.  III (24.  II)
Стачюи и демонстрации в Петроград с участието на 200 хил. души.

1917 г. — 11.  III  (26.  II)
Частите, верни на правителството, са разоръжени; превзет е арсеналът; освободени са политическите затворници. Арестувани са премиерът Голицин и друпи държавници. Създаден е Петроградският съвет на работническите и войнишките депутати.

1017 г. — 13. III (28. П)
Последните части, верни на правителството, слагат оръжие. Буржоазнодемократичиата революция сваля царизма — Русия става република.

1017 г. — 15. III (2. III)
Създадено е Временно буржоазно правителство, начело с княз Лвов. Започва периодът на двувластието.


РЕКЛАМА:

***

1017 г. – 28. III (15. III)
Възвание на Петроградсния съвзет „До полския народ“, в което се потвърждава правото на полския народ за независимост и суверенитет.

1917 г. — 16. IV (3. IV)
Ленин се връща в Петроград.

1917 г. — 1. V (18. IV)
1 май е обявен за официален празник. Временното правителство напраща нота до съюзническите държави, в която заявява, че Русия е готова да продължи участието си във войната.

1917 г. — 4. V (21. IV)
Стохилядна работническа демонстрация в Петроград против завоевателната политика на Временното правителство за прекратяване на войната и преминаване на властта в ръцете на Съветите.

1917 г. – 18. V (5. V)
Създадено е първото коалиционно правителство на буржоазните партии с меншекимите и есерите.

1917 г. — 16. VI (3. VI)
Първи Общоруски конгрес на работническите и войнишките депутати в Петроград с  1090 участници.

1917 — 1. VII (18. VI)
Половинмилионна демонстрация по улиците на Петроград. Демонстрантите изразяват недоволството си от Временното правителство, издигат лозунга  „Цялата власт на Съветите“.

1917 г. — 17. VII (4. VII)
Манифестация по улиците на Петроград под лозунга за предаване на цялата власт на Съветите. Правителството използва срещу демонстрантите войска. Падат убити 400 души. Масови арести на болшевики, повредени са сградите на в. „Правда“ и на Централния комитет на болшевишката партия.

1917 г.  — 8.  VIII  (26. VII) — 16. VIII (3. VIII)
Конгресът на Руската социалдемократическа работническа    партия  (б), кой-
то заседава в Петроград, приема лениновата програма за подготовка на въоръжено възстание и заместване на съществуващата буржоазна диктатура с диктатура на пролетариата.

1917 г. — 7. IX (25. VIII)
Главнокомандуващият ген. Л. Корнилов организира военен метеж, за да установи контрареволюционна военна диктатура. Пролетариатът, под ръководството на партията на Ления, попречва на военните да завземат  властта.

1917 г. — 13. IX (31. VIII)
Петроградският съвет приема болше-вишката резолюция, която предвижда властта да бъде предадена в ръцете на пролетариата и селяните (Съветите в Киев, Харков, Москва, Тнфлис, Ташкент и други градове през следващите няколко дни преминават на страната на болшевиките).

1917 г. —23. X (10. X) Централният комитет на Руската  социалдемократическа работническа партия  взема  решение за  подготовка на въстание.

1917 г. – 25. X (12. X)
Изпълнителният комитет на Петроградския съвет създава Военнореволюцио-нен комитет — главен орган на подготвящото се въстание.

1917 г. — 29. X (16. X)
Централният    комитет на партията създава  Военнореволюционен  център. Центърът трябва  да ръководи въстанието  (такива центрове по-късно възникват в много други градове).

1917  г.  —  6—8.  XI   (24—26.  X)
Въоръжено въстание в Петроград. Части на Военнореволюционния комитет поемат контрола върху най-важните пунктове в града. Появява се възванието на Военнореволюционния комитет „До гражданите на Русия“, в което се съобщава за свалянето на Временното правителство и за победата на революцията. Вторият конгрес на Съветите на работническите и войнишките депутати приема две исторически декларации: „За мира“ и „За земята“ (8. XI.). Конгресът образува първото съветско правителство — Съвет на народните комисари, ръководено от Ленин.

1917 г. — 15. XI
Съветът на народните комисари приема „Декларация за правата на народите в Русия“.

1917 г. — 23. XI
Декрет за отменяне на съсловните и гражданските чинове.

1917 г. — 20. XII
Създадена е Общоруска извънредна комисия за борба със саботажите и контрареволюцията (ВЧК).

1917 г. — 22. XII
Започват мирните преговори в Брест-Литовск.

1917  г. – 27. XII
Декрет за  национализация  на  банките.

1918  г. — 9. I
Декрет за национализация на промишлеността.

1918 г. — 23—31. I
III Общоруски конгрес на съветите. Декларация за правата на трудовия и експлоатирания народ. Създадена е РСФСР.

1918 г. — 28. I
Създадена е Работническо-селска червена армия.

1918 г. — 3. III
Подписан е основаният на несправедливи условия мирен договор в Брест—Литовск  (анулиран през ноември с. г.).

1918 г. — 6-8. III
VII конгрес на партията. Промяна на Наименованието в Руска комунистическа партия (болшевики) — РКП (б).

1918 г. — 9. III
Десант на английски войски в Мурманск.

1918 г. — 4—10. VII
V Общоруски конгрес на Съветите. Приета е конституция на РСФСР.

1918 г. – 30. VIII
Покушение срещу  Ленин.


Европейска нощ на учените 2022 г.: