Неизвестни досега данни за историята на езика ни представят учени от Института за български език на БАН в нов том на Диалектния атлас

На 31 януари 2017 г., от 11:00 часа в Големия салон на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ 1) ще бъде представен Обобщаващият том ІV. на Българския диалектен атлас. Изданието е дело на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.

Проф. Светла Коева, директор на ИБЕ, ще разкаже какво място заема българската диалектология в изследователските проекти на Института. Представяне за работата по създаването на тома ще направят доц. д-р Лучия Антонова-Василева и главният редактор – доц. д-р Маргарита Тетовска-Троева.

В Българския диалектен атлас (БДА) се изнасят нови, неизвестни досега данни, които потвърждават, отхвърлят или коригират по-стари постановки. Прецизната картина на диалектните особености върху цялата езикова територия дава възможност да се направят изводи и да се даде отговор на редица основни въпроси на българската диалектология, дискутирани години наред. Такива атласи се създават веднъж в историята на лингвистиката и с отпечатването на БДА българската наука се вписва в богатата европейска традиция за създаване на подобни национални атласи.

В Обобщаващия том на Атласа е обхваната цялата езикова територия във и извън границите на България, където се говори или се е говорил български език. В него се представя историята на езика ни, нанесена върху картите. Картографираните на една и съща карта езикови особености, съхранени в говорите от различни исторически периоди от развитието на езика, дават възможност да се види не само пространствената, но и времевата проекция на българския език.


РЕКЛАМА:

***

След представянето на том ІV. на Българския диалектен атлас, журналистите и гостите на събитието ще имат възможност да зададат своите въпроси към авторите и издателите.


Европейска нощ на учените 2022 г.: