Науката решава проблеми vol.14: Растителната биотехнология и лечебните растения – пътят от природата до лекарството

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Лечебните и ароматични растения произвеждат така наречените вторични метаболити, които имат жизненоважна роля за тяхната адаптация към условията на обкръжаващата ги среда.

Растителните вторични метаболити функционално се разделят на:

атрактанти – вещества, привличащи опрашващите насекоми и животни, тяхната роля е да осигурят разпространението на растителната диаспора и продължението на вида;

фактори на химичната адаптация на растението към неблагоприятните условия на околната среда – вещества със защитна, отблъскваща или предупредителна функция;

растежни регулатори и сигнални молекули – отговарят за синхронизацията на всички физиологични процеси в растителния организъм.


РЕКЛАМА:

***

Огромна част от произвежданите от растенията вторични метаболити имат жизненоважна роля за човешкото здраве, като за много от тях все още няма или е трудно да бъдат произведени синтетични аналози. Поради тази причина голям брой биологично-активни вещества все още се добиват от растителен материал.

За да се предотврати унищожаването на естествените находища на растенията, от които се извличат биологично-активните вещества, много видове се отгледат в контролирани насаждения. За съжаление, това отглеждане често води до получаването на растителен материал, чиито качества не отговарят на желаните показатели, защото извеждането на растението от естествената му среда води и до промени в количествата на активните съставки, които то произвежда.

Техниките на растителната биотехнология позволяват да се отглеждат отделни клетки, тъкани, органи или цяло растение в хранителна среда при строго кантролирани условия. Това дава възможност и за стандартизиране на подходите на култивиране и оттам насочване на продукцията и стандартизиране на количеството на продуцираните биологично-активни вещества.

Днес броят на патентите, включващи растителни клетъчни и тъканни култури, достига до внушителните 28 000, което включва прилагането на растителни клетки, тъкани или органи за производството на биологично-активни вещества за влагане в козметични и лекарствени продукти, както и храни и напитки. Например, световното производство на химиотерапевтика Taxol се осигурява от биотехнологичната му продукция от немската фирма Phyton. Важно е да се отбележи, че за влагането в храни, напитки и лекарства, биотехнологично добитата активна съставка трябва задължително да бъде получена без прилагането на генетични трансформации, а единствено чрез оптимизиране на условията на ин витро отглеждането.

На срещата слушателите ще научат повече за основните принципи на методите на биотехнологично отглеждане на лечебни и ароматични растения, както и интересни резултати, получени в Лабораторията по Химия на природните съединения, Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия, БАН, за повишаване на продукцията на вторични метаболити при лечебни и ароматични растения, характерни за балканската флора. Ще бъдат дадени примери за оползотворяването на генетично-заложените биосинтетични дадености на дивия генотип без извършването на генетични манипулации при румелийски и жълт кантарион, мурсалски чай, бял пелин и други.

 

Лектор: Д-р Калина Данова – Лаборатория по Химия на природните съединения, Институт по Органична химия с център по фитохимия, БАН. Занимава се с изучаване на продукцията на биологично-активни вещества в растителни клетъчни, тъканни и органови култури от лечебни и ароматни растения. Работата се осъществява в сътрудничество и с колеги от други институти на БАН, Софийски Университет Св. Климент Охридски, както и колеги от научни институции в Швейцария, Чехия и Египет.

Кога: 26.02.2019 г. 19:00 ч.

Къде: София, ул. Сердика 20, сградата на MOVE.BG

Вход: свободен! Нужна е регистрация – https://goo.gl/forms/L5eiAalLxpzapgPh2

„Науката решава проблеми“ е поредица на Българска наука и MOVE.BG, в която всеки месец гостува учен, който разказва за себе си и своята работа през призмата на това как науката променя живота на хората и разрешава конкретен проблем.

*Българска наука е най-голямата научна медия в България, чиято цел е да сближи учените и останалата част от обществото.

**MOVE.BG е платформа на създаващите хора. Търсим иновативни решения за обществена промяна, работим за устойчиво развитие и утвърждаваме култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности.