Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

fizikohimiq_seminar.jpg

Пред прага сме на 5-тото издание на Научния семинар по физикохимия за млади учени и докторанти, организиран от Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“. Във време, в което научните изследвания стават все по-интердисциплинарни, а границите между отделните клонове на знанието все по-размити, този форум събира млади български учени, химици, физици, биолози и инженери и се превръща в полезно средище за обмен на идеи и разнообразни гледни точки, за споделяне на трудности и нерешени проблеми и за нови вдъхновения при научното търсене. Нашето съвремие изисква висока квалификация и специализирано знание за решаване на конкретни научни или научно-приложни задачи исъщевременно общ поглед и разбиране за проблематиката и мястото й в контекста на днешното научно развитие и нуждите на практиката. Без съмнение срещата на младите учени в Научния семинар по физикохимия спомага за изграждането на тази обща картина. Това се осъществява както чрез подготовката и представянето на доклади пред една интердисциплинарно образована публика, така и чрез възприемането на научни идеи и знание, които могат да бъдат пренесени при решаване на сходни научни задачи. Надявам се, че и петото, юбилейно издание на Научния семинар по физикохимия за млади учени и докторанти ще допринесе в тази посока и ще стане повод за нови взаимодействия, за интересни изследователски начинания и бъдещи научни успехи. Вярвам, че и тази година семинарът ще събере на едно място впечатляващи научни постижения и отлични представяния, съчетани със свежестта и полета на младежкия дух. 

 

Желая на всички участници успех и дръзновение!

проф. Весела Цакова

директор на Институт по физикохимия, БАН


РЕКЛАМА:

***

 

За повече информация: http://ipc.bas.bg/media/SWPC_YSGS/seminar_mladi_ucheni.html

19-21 април 2016, София

Европейска нощ на учените 2022 г.: