Модел за развиване на комуникативни компетентности у второкласниците

Модел за развиване на комуникативни компетентности у второкласниците

Модел за развиване на комуникативни компетентности у второкласниците

Модел за развиване на комуникативни компетентности у второкласниците


Направи дарение на училище!***

 

Автор: Стиляна Каменова – докторант в катедра „Педагогика“ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, научен ръководител: проф. дн Антония Кръстева

 

РЕЗЮМЕ


Разбери повече за БГ Наука:

***

Статията извежда модел за развиване на комуникативни компетентности у второкласници. Моделът се основава на досегашните действащи законово-нормативни документи за училищното образование. Въз основа на опита се търси по-добро взаимодействие на учител – ученик, което да допринесе за изграждане на интегриран подход в учебните предмети български език и литература и околен свят. За да бъде по-успешен и ефективен, моделът трябва да се прилага извън класната стая, когато ученикът е в досег с околната действителност. Според научни доказателства децата учат и запомнят най-добре, когато са сред природата. Това спомага за развиването на емоционалните, когнитивните, психосоциалните умения.

Ключови думи: комуникативни компетентности, български език и литература, околен свят, интегриран подход

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Съвременното образование се разглежда като един непрекъснат процес, който съпровожда личността в процеса на нейното развитие и усъвършенстване. Образованието на ХХІ е ориентирано към изграждане на комплекс от знания, умения и компетентности за живота и за себепознанието. В този смисъл се променят изискванията към педагогическите взаимодействия, като се извеждат нови концепции и парадигми по посока формиране на комуникативните компетентности у учениците.

Една от основните задачи на съвременния начален учител е да формира у малките ученици компетентности, необходими за успешно справяне с житейските ситуации. 

Нивото на овладяване на комуникативните компетентности от малките ученици в перспектива има влияние и играе важна роля върху следващите учебни години. 

Границите на развитието на малките ученици се определя от спецификата на тяхното индивидуално и възрастово развитие, от влиянието на външните и вътрешните фактори, от спецификата на учебната дейност и разбира се, от устойчивостта на педагогическото взаимодействие. Учениците имат необходимост от направлявани педагогически дейности за овладяване на системата от основни учебни умения, които подпомагат тяхното когнитивно и емоционално развитие, включително и комуникативни компетентности.

Предлага се модел, в който се акцентира върху формирането на комуникативни компетентности у второкласниците като база за развитие на комуникативната компетентност. Предлаганият модел е апробиран в условията на организирана педагогическа дейност. 

 

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новият Брой 155 на списанието.

Подаряваме ти първите 40 страници от брой 155 тук>>


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.