Международна конференция Biodiver-City: Подобряване на биоразнообразието и екосистемните услуги в градска среда за по-устойчиви градове

Във връзка с международния проект EnRoute (http://www.oppla.eu/enroute), ръководен от екип на Съвместен изследователски център (Joint Research Center) и в партньорство с 15 европейски държави, ще се проведе научно-приложна конференция „Biodiver-City: Подобряване на биоразнообразието и екосистемните услуги в градска среда за по-устойчиви градове”. Събитието ще се състои на 24 април 2018 г. от 9 ч. в Големия салон на Българска академия на науките, в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС.

Тематиката на конференцията е изцяло обвързана с биоразнообразието в градска среда и е част от EU Green Week 2018. Сред поканените гост-лектори са делегати от Европейската комисия, DG ENV и DG RTD; координатори на проекти по програмите на Европейския съюз ESPON и Хоризонт 2020; преподаватели, учени и представители от БАН, СУ, УАСГ, МОСВ, МЗХГ и други.

Целта на това престижно международно събитие е да се постави акцент върху нарастващата значимост и ролята на зелената инфраструктура в градовете за създаването и прилагането на политиките за околната среда на европейско и глобално ниво. Ще се обърне внимание на важността на урбанизираните екосистеми за биоразнообразието; на взаимовръзката човек-природа; на възможните природосъобразни решения при проектиране чрез интегриране на градската зелена инфраструктура за подобряване на биоразнообразието извън и в населените места; на определянето на „горещи точки“ за биоразнообразието в градовете и на зоните от НАТУРА 2000 в урбанизирани райони и едновременно с това на поддържането на човешкото благосъстояние.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***