Медицински университет-Варна – Научни изследвания и публикации

Извършени дейности по специфична цел 5. Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.

В МУ-Варна е приета политика на отворен достъп до научните разработки на университета и този факт го прави първи в България приел и утвърдил подобна политика, отговаряща на водещите принципи в европейската програма Хоризонт 2020.

Чрез създаването на Google профили на целия университетски академичен състав в Google Scholar се увеличи възможността за потенциално цитиране на изследователите, нарастнаха възможностите за научно сътрудничество, както на индивидуално/авторско ниво, така и на институционално, тъй като всеки профил е асоцииран със страницата на МУ-Варна, с потвърден институционален e-mail адрес. Голяма част от Академичния състав имат профили и в ResearchGate.

Академичният репозиториум на научни трудове (http://eprints.mu-varna.bg) с отворен достъп е още една новаторска инициатива на МУ-Варна. Създадените там профили и депозираните автореферати на дисертации (с резюмета на български и английски език) са вече над 410, като посещенията в него са 3500 от 60 страни в света. Всички мета данни се идексират в Google Scholar профила на автора и DART Europe (мрежа от над 400 институционални университетски репозиториума за научни дисертации). През DART Europe дисертациите от академичния репозиториум на
МУ-Варна са откривани на по-предни позиции при търсене чрез Google, Google Наука, Yahoo, а също и в ResearchGate или LinkedIn. Така вероятността те да бъдат разглеждани и цитирани расте.

През 2019 г. в регистрите на НАЦИД: „Регистър за научната дейност“ и „Регистър на академичния състав“ са приети и вписани всички членове на академичния състав, които покриват минималните наукометрични изисквания (230 профила).


РЕКЛАМА:

***

В съответствие с потребностите на съвременното общество от бърз достъп до информация МУ-Варна предоставя на изследователите достъп до водещи електронни научни бази данни. Освен абонамента, осигурен от МОН, на  базите ScienceDirect, Scopus, InCites и Web of Science, през 2019 г. МУ-Варна придоби абонаментен достъп до:

– платформата AccessMedicine с колекция от над 75 фундаментални медицински източници;

– MEDLINE Complete на издателство EBSCO Host – богата база данни, подходяща за справки за цитирания, както и  за търсене и достъп до пълнотекстови статии в реферирани медицински списания;

– Springer Link – Medicine – включваща 304 медицински реферирани научни списания;

– STATdx и RadPrimer – 3D учебни и научни бази данни за образна диагностика на ELSEVIER;

–  Acland’s Video Atlas of Human Anatomy –  този 3D видео атлас получава висока оценка от British Medical Journal за кристално чистото представяне на човешката анатомия.

На базата на Google Scholar, E-Library и други реферирани бази данни със свободен достъп се извършва комплексно научно-информационно обслужване на научните изследователи, на докторанти и млади учени. Библиографските проучвания на цялостната научна публикационна активност на академичния състав на МУ-Варна за периода 2016-2019 г., показват устойчива тенденция за нарастване на качеството (Графика 1.) и броя (Графика 2.) на публикациите на автори от МУ-Варна.

Графика 1: Публикации на автори на МУ-Варна, реферирани в Web of Science/Scopus за 2016-2019 г.

 

 

Графика 2: Общ брой публикации на автори на МУ-Варна

 

Обобщени данни:

 • Брой индексирани в WoS и Scopus публикации – 186;
 • Брой цитирания на изследователите – Виж Таблица 1., където са изброени 40 университетските изследователи с над 10 цитирания в Scopus;
 • Брой учени регистрирани в НАЦИД: 230 изследователя.
 • Достъп до научни източници, бази данни:
 • абонамент МОН – ScienceDirect, Scopus, InCites и Web of Science- 4 бр.
 • абонамент МУ-Варна – AccessMedicine, MEDLINE Complete, Springer Link Medicine, ELSEVIER- STATdx, ELSEVIER- RadPrimer, Acland’s Video Atlas of Human Anatomy.

 

Табл. 1: Брой цитирания на водещи изследователи за 2019 (Scopus)

Ранг

Учен

Цитирания за 2019 (Scopus)

Ранг

Учен

Цитирания за 2019 (Scopus)
1 Dokova, Klara 3733 23 Kolarov, Rossen 37
2 Yotov, Yoto 611 24 Ghenev, Peter 33
3 Kotzev, Iskren 325 25 Makedonski, Lubomir 33
4 Iotova, Violeta 240 26 Bliznakov, Zhivko 32
5 Resnick, Igor 205 27 Stoeva, Temenuga 29
6 Stefovska, Vanya 154 28 Stoyanova, Irina 28
7 Gercheva, Liana 137 29 Kiselova, Yoana 28
8 Chaldakov, George 125 30 Enchev, Yavor 26
9 Tonchev, Anton 112 31 Radanova, Mariya 25
10 Galcheva, Sonya 103 32 Ivanov, Stefan 23
11 Kaprelyan, Ara 96 33 Ikonomov, Valentin 22
12 Bliznakova, Kristina 94 34 Angelova, Lyudmila 21
13 Usheva, Nataliya 78 35 Pavlov, Stoyan 18
14 Kadinov, Vladimir 70 36 Nikolova, Krastena 18
15 Ivanova, Diana 64 37 Donev, Ivan Shterev 18
16 Pancheva, Rouzha 63 38 Angarska, Jana 17
17 Kuzmanova, Stefka 59 39 Encheva, Elitsa 16
18 Chervenkov, Trifon 48 40 Ivanov, Krasimir 12
19 Grupcheva, Christina 46 41 Sapundzhiev, Nikolay 11
20 Stancheva, Mona 46 42 Vachkov, Ivan 11
21 Galunska, Bistra 45 43 Dikova, Tsanka 10
22 Gerova, Daniela 42 44 Kolev, Iliyan 10

Извършени дейности по специфична цел 6. Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.

 През 2019 г. в Медицински университет – Варна продължава работата по утвърдените 5 научни приоритета по отношение на иновативните програми и въвеждането на нови технологии в областта на превенцията, диагностиката и терапията на социално-значими заболявания (http://mu-varna.bg/BG/Research/Pages/prioritetni-nauchni-napravleniq.aspx). Предстои актуализация на институционалната стратегия за научни изследвания, както и хармонизиране на приоритетните направления с тези в националната стратегия.

Резултатите по научноизследователските проекти в МУ-Варна се представят в периодичните отчети към финансиращата институция, както и към МОН. По-детайлно те са представени в Приложение 1. Активни проекти. МУ-Варна осигурява дофинансиране на научни проекти, които са от институционален интерес т.е. в приоритетните научни направления. Тези инвестиции създават нова научна инфраструктура, както и възможност за реализиране на множество конкурентноспособни научни разработки.

Създаденият в университета и успешно функциониращ фонд „Наука“ провежда конкурси за финансиране на качествени научни разработки и за изграждане на модерна научна инфраструктура. На обявения през 2019 г. конкурс за финансиране на научноизследователски проекти по фонд „Наука“ бяха одобрени за финансиране 33 проектни предложения. През 2019 г. продължи работата и по текущите проекти (от предходни конкурсни сесии) към фонд „Наука“. Така актуалните проекти към края на 2019 г. са общо 78 и са разпределени по приоритетни направления, както следва:

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ  

БРОЙ ПРОЕКТИ

 

Храни и хранене   23
Трансплантационна и имплантационна медицина   19
Заболявания на ЦНС   14
Онкология и редки

заболявания

  33
Мениджмънт на

болестите

  36

Забележка: Поради мултидисциплинарния характер на изследванията, някои от проектите съответстват на повече от едно приоритетно научно направление.

Разкритият през 2016 г.  в структурата на Медицински университет – Варна, Научноизследователски институт (НИМУ-Варна) е основно звено на университета за извършване на фундаментални и транслационни научни изследвания в приоритетните научни направления на МУ-Варна, които произтичат от националните научни приоритети в областите медицина, дентална медицина, фармация, здравни грижи, обществено здравеопазване и други интердисциплинарни области. Мисията на института е да бъде обединяваща платформа за извършване на експериментална и приложна научноизследователска дейност от академичния състав на МУ-Варна. В НИМУ-Варна са създадени научни групи, които обединяват водещи изследователи от целия университет, с цел изпълнение на конкретни научни проекти.

С оглед подобряване на организацията и управлението на научноизследователската си дейност МУ-Варна е усъвършенствал своята нормативна уредба, включвайки следните стратегически документи:

 1. Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт към Медицински университет – Варна.
 2. Правилник за устройството и дейността на фонд „Наука“
 3. Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в Медицински университет – Варна за периода 2016 – 2020 г.
 4. Стратегия за иновации на Медицински университет – Варна за период 2015-2020 г.
 5. Стратегия по интернационализация за период 2019-2024 г.
 6. Правилник за прилагане на Европейската харта на изследователите в Медицински университет – Варна.
 7. Правилник за институционално прилагане на Кодекса на Европейската комисия за назначаване на изследователи в Медицински университет – Варна.
 8. Правилник за комерсиализация и трансфер на резултатите от научните изследвания и/или дейности на Медицински университет – Варна.
 9. Политика за отворен достъп до научни изследвания в Медицински университет – Варна.
 10. Процедура за разпознаване и признаване на чуждестранни партньори, сключване на двустранни споразумения за академично сътрудничество и работа с международни партньори.
 11. Правила за разходване на средства за публикуване на статии и научни трудове на изследователите от структурите на МУ-Варна в списания с импакт фактор.

Извършени дейности по специфична цел 7. Поощряване на приложните научни изследвания и фокусирането им върху приоритетните области на ИСИС.

Мисия на МУ–Варна е да отговаря на обществените потребности от висококвалифицирани медицински и управленски кадри в здравеопазването и социалната сфера, както и да подобрява здравето на нацията в партньорство с останалите звена в здравната система. Университетът инициира сътрудничество с индустриални предприятия и научни организации и прилага практиката на иновативните фирми и опитът им в трансфера и усвояването на нови изделия и технологии.

МУ-Варна доказа, че има потенциала да подпомогне интелигентната специализация на областта по отношение на определените две тематични области на ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г. – „Индустрия за здравословен живот и био-технологии” и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

МУ-Варна разполага с модерни клинични бази, в които се провеждат иновативни научни изследвания. През 2019 г. са извършени множество научно-приложни изследвания в областта на медицината.  (Приложение 2. Приложни научни проекти)

 Извършени дейности по специфична цел 8. Стимулиране на частните инвестиции в науката.

 Като високотехнологичен университет, МУ-Варна разполага с модерна инфраструктура за провеждането на качествени научни изследвания с приложна стойност. Доказателство за високото качество на извършваните изследвания са нарастващия интерес и подадени заявки от страна на бизнеса.

През 2019 г. в основната клинична база на университета – МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД изследователите от МУ-Варна са работели по 73 проучвания клинични проучвания в създадените изследователски центрове, свързани с лекарствени изпитвания, спонсорирани от световни фармацевтични компании като АстраЗенека, Новартис, Байер, Ново Нордиск, Пфайзер, Асцендис Фарма, Хофман ла Рош, Селджен, Рецептос, Янсен Цилаг и др.

През 2019 г. са извършени множество научно-приложени изследвания по заявка на „бизнеса“ в областта на медицината, фармацията и общественото здраве. (Приложение 2. Приложни научни проекти).

Получените нови резултати и иновативните идеи от провежданите научни изследвания се представят на научни форуми и стават основа за публикации в периодични издания, монографични трудове, учебници и др. Често подобни научни форуми се организират съвместно с бизнеса – факт, който подсказва засилване на връзката „наука-бизнес“. Пример за такава инициатива е организираните и през 2019 г. Шести фармацевтичен бизнес форум и научно-практическа конференция.


Европейска нощ на учените 2022 г.: